Foreslå kandidater til NSF Aust-Agders landsmøtedelegasjon!

Av Aud Kjellstadli, 28.10.2018

21. mars 2019 skal det arrangeres fylkesmøte
med valg av fylkets delegasjon til landsmøtet høsten 2019
.

Nominasjonskomitèen er nå i gang med arbeidet. Det er du som medlem som skal fremme kandidater til valget.

NSFs landsmøte avholdes hver fjerde år innen utgangen av november. Dette er organisasjonens øverste organ og myndighet. Valgte delegater fra hele landet fatter vedtak som får betydning for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. En stor og viktig sak på landsmøtet 2019 er fremtidig organisering av NSF.

 NSF Aust-Agders delegasjon vil være med og påvirke både debatt og vedtak under Landsmøtet.

Landsmøtedelegasjonens størrelse beregnes ut fra medlemstall, men skal bestå av minst fem delegater og fem vara fra hvert fylke, samt en studentrepresentant.

 Å være delegat innebærer:

-           Delta på delegatmøter i forkant av Landsmøtet
-           Sette seg inn i Landsmøtesakene
-           Få tildelt 2–3 saker for å sette seg ekstra inn i sakspapirene
-           Deltakelse på Landsmøtet 4.-8.november 2019

Hvem kan velges?

Alle NSF-medlemmer i Aust-Agder kan velges.  Både ulike organisasjonsledd (HTV-områder, fylkesstyret, faggrupper) og enkeltmedlemmer i NSF kan foreslå kandidater til valg. Kandidatene må være forespurt og ha sagt seg villig. Man kan ikke foreslå seg selv. Har du en engasjert kollega eller kjenner du til andre som du tror vil kunne egne seg som delegat?

Nominasjonskomitéen oppfordrer med dette NSF Aust-Agders medlemmer til å foreslå mange dyktige kandidater og slik gi et godt utvalg å vurdere når innstillingen  skal ferdigstilles. Komitéens innstilling skal være klar senest 7. mars – to uker før fylkesmøtet skal foreta det endelige valget.

 Forslag på kandidater, vedlagt villighetserklæring, må være nominasjonskomiteen i hende innen 21. januar 2019, dvs 2 mndr før valget.

Se vedlagte kandidatskjema og villighetsærklæring.

 Kanditater meldes til nominasjonskomiteen via

e-post: nomkom2018.aagd@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no

eller post til NSF Aust-Agder v/nominasjonskomiteen, Møllebakken 15,

4841 Arendal

 Ved spørsmål, kan nominasjonskomiteens leder kontaktes på tlf 97530126, eller aud.helga.kjellstadli@arendal.kommune.no

Leder av nominasjonskomitèen, Aud Kjellstadli

Nominasjonskomiteen består av Aud Kjellstadli (leder), Wenche Zaal, Kirsten Stensrud, Erlend Løwe og Camilla Lien, vara: Lillian Olstad, Anja Flakk Andersen

Nominasjonskomiteen avgir innstilling av kandidatene.

Kandidatene vil bli presentert i nyhetsbrev og via NSF Aust-Agders nettside, med mer informasjon om tidspkt og sted for valget.

 Med hilsen nominasjonskomiteen i NSF Aust-Agder, v/ Aud Kjellstadli