Jordmorforbundet fikk rett tilslutt!

Av Kristin Henriksen, 02.11.2018

I lang tid har Jordmorforbundet NSF påpekt overfor Medisinsk fødselsregister at tallene de bruker på transportfødsler må være feil. Nå er det klart at Jordmorforbundet hadde rett.

Jordmorforbundet NSF har lenge advart mot en svekkelse av fødetilbudet og mener nedbyggingen og sentraliseringen av tilbudet svekker kvinners grunnleggende menneskerettigheter. Samtidig viser forskning at lange avstander til fødeinstitusjon, som medfører transportfødsler, øker faren for alvorlige komplikasjoner og død.

Helseminister Bent Høie var flere ganger ute i mediene i fjor og avviste Jordmorforbundets påstander og advarte mot et «skremmebilde» av fødselsomsorgen og påpekte at antall transportfødsler er nær halvert siden 2000, til 125 i 2016. Det var utsagn som dette styret i Jordmorforbundet reagerte på.

– Vi i styret har sittet og regnet og talt og har ikke fått tallene til å stemme. Hele veien har vi hatt en tett dialog med Medisinsk fødselsregister (MRF), som selv gikk gjennom tallene og fant avvik, sier leder av Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup. Derfor kunne MRF nylig presentere helt nye tall for «Fødsler utenfor institusjon», og her viser de reelle tallene for 2017 følgende:

 • Det ble født 57.462 barn fordelt på 56.543 fødsler
 • 56.082 (92,2 %) av disse foregikk på en fødeinstitusjon
 • 461 fødsler (0,8 %) foregikk utenfor fødeinstitusjon
  • Hjemme, planlagt: 125 fødsler
  • Hjemme, ikke planlagt: 150 fødsler
  • Under transport: 169 fødsler
  • Annet og ukjent sted: 17

Samtidig kommenterte MRF også følgende:

Tidligere publiserte tall fra MFR viste en nedgang av fødsler «Under transport» over flere år, samtidig med en tilsvarende økning av fødsler i kategorien «Annet og ukjent sted». Gjennom et ekstra kvalitetssikringsarbeid gjennomført våren 2017 viste det seg at en stor andel av fødsler rapportert som «Annet og ukjent sted» viste seg å ha foregått under transport. Årsaken til feilrapporteringen var en systemfeil i Partus, som brukes til å melde fødsler til MFR fra Helse Sør-Øst og Helse Nord. De feilrapporterte dataene er nå korrigert i MFR, og den tidligere publiserte nedgangen i transportfødsler og samtidig økningen i fødsler i kategorien «Annet og ukjent sted» er ikke lenger til stede.

– Dette viser at man ikke skal gi opp så lett. Hadde vi bare akseptert at tallene helseministeren brukte var korrekt, hadde feilen kanskje aldri blitt oppdaget. Det nytter å stå sammen og jobbe for det man mener er rett, slik vi i Jordmorforbundet gjorde, sier Schjelderup.

MRF sier at den vil fortsette å kvalitetssikre opplysninger om alle fødsler som rapporteres å foregå utenfor institusjon, og å motta kvalitetssikret dataimport, inntil alle fødeinstitusjoner har implementert ny versjon av Partus, hvor systemfeilen er fjernet.

Kjennetegnet for ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon er at tilgjengelig kyndig personell, nødvendig utstyr til overvåkning og tiltak under fødselen, mangler i ulik grad. Ved å slå sammen alle ufrivillige fødsler utenfor fødeinstitusjon i Medisinsk fødselsregister viser det seg at rundt 350 kvinner årlig føder ufrivillig før de når fram til kvalifisert fødselshjelp. Det er nesten dobbelt så mange som i 1980.

For 40 år siden var det rundt 160 fødeinstitusjoner i Norge, mot 45 i dag. Dette fører ofte til at de fødende får lang reisevei til fødeinstitusjon med en øket risiko for å føde før man rekker fram. Derfor ser vi nå at antallet ikke planlagte fødsler utenfor sykehus er nesten doblet de siste 30 årene, samtidig vet vi at det er dobbelt så mange dødfødsler utenfor som på sykehus, ifølge forskningen til Bjørn Gunnarsson.

– Det finnes ingen bevis for at sentraliseringen av fødselsomsorgen gjør fødsler tryggere, slik intensjonen var, sier Schjelderup. Hilde Engjoms forskning viser at det tvert imot er avstanden til fødestuene som er det avgjørende for de fødende. Lange avstander kan øke faren for at barnet dør. For kvinner med ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon er det tre ganger høyere risiko for at barnet dør under fødsel eller i løpet av det første døgnet etter fødselen.

– Sentraliseringen fører til at fødselsomsorgen i Norge er redusert til en minimumstjeneste, mener Schjelderup.

Forsker Hilde engjom har også reagert på at Helseminister Bent Høies tall om antall transportfødsler ikke har vært korrekt gjengitt. Les mer her:

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/pqez6/nar-faktaene-ikke-stemmer