Ny forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Av Ellen Kathrine Larsen, 07.11.2018

Ny forskrift tilgjengelig fra 01.11.2018.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-19-1584 

Formålsparagraf utvidet:

d) Utjevne sosiale helseforskjeller og 

e) forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt

 

Nytt er bl.a:

  • Barselkvinner og barselomsorg
  • Tverrfaglig tilbud
  • Hjemmebesøk til mor etter fødsel og hjemmebesøk til nyfødte
  • Seksuell helse

 

Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med forskrift 28. oktober 2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

 

Kartlegging for å avdekke risiko for fysiske og psykiske vansker/problemer og skjevutvikling, herunder ha særlig oppmerksomhet på å forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt, og sørge for tilbud om nødvendig oppfølging og hjelp,

 

Styrking av unges autonomi og ferdigheter i å mestre sin hverdag og forhold knyttet til deres fysiske, psykiske og seksuelle helse og