Pensjonerte sykepleiere forsker på Demensskolen

Av Arild Berland, 15.11.2018

Målfrid Meling og Vigdis Vagle er to av 15 pensjonerte sykepleiere som er tilknyttet forskningsprosjektet Demensskolen. Det er regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) som står for rekrutteringen og det spennende forskningsprosjektet.

Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) har i forbindelse med forskningsprosjektet Demensskolen knyttet til seg pensjonerte sykepleiere som seniorrådgivere. Målfrid Margethe Meling og Vigids Fridheim Vagle er to av de 15 som i tillegg til å være kursledere har deltatt aktivt i planlegging og gjennomføring av Demensskolen.

Demensskolen er tilpasset personer over 65 år med nyoppdaget demens. Skolen har som overordnet målsetting å gi kursdeltakerne kunnskaper for å mestre sin nye livssituasjon. Forskningsprosjektet hadde sitt utspring fra SESAM i Psykiatrisk divisjon ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).  Det var derfor naturlig å forhøre seg om pensjonerte sykepleiere fra psykiatrien ville være interessert i å være kursledere. Senere ble det rekruttert kursledere fra somatikk, kommune og Universitet i Stavanger. I rollen som kursleder er det viktig å ha en helhetlig tilnærming i møte med personer med demens. De pensjonerte sykepleierne fikk derfor opplæring i aktuelle tema og var medvirkende når kursmanualen skulle oppdateres. Underveis i kursene fikk de systematisk veiledning for å reflektere over det som skjedde i undervisningssituasjonen.

Kursdeltakerne ble rekruttert i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, via annonsering i lokale aviser og tidsskrift, samt utdeling av flyere til dagsenter og fastleger. Forskningsprosjektet har pågått i over fem år og med så langt rundt 100 deltakere.

I alle faser av prosjektet ble det lagt stor vekt på håp, respekt, individualitet og stressreduksjon. Undervisningen omfatter 12 forskningsbaserte temaer som er nyttige for personer med demens når de skal løse utfordringer og mestre hverdagen. På hver kursdag redegjøres først dagens tema, hvorfor kunnskapen er nyttig når en har demens og hva som vil være gode tiltak for den enkelte.

Meling og Vagle arbeider med ulike aspekter av forskningen tilknyttet Demensskolen. Arbeidet med forskningsprosjektet bidro til at Vagle ble nysgjerrig på å få vite noe om kursdeltakernes opplevelse og utbytte av å ha gått på Demensskolen. På bakgrunn av dette er det gjort 30 intervju som forberedelse til artikkel.

En stor interesse for pedagogikk og demens førte til at Meling gjennomførte fokusgruppeintervju med kurslederne som har undervist. På bakgrunn av intervjuene skal det produseres tre vitenskapelige artikler som skal gi svar på problemstillingen: «Pedagogikk og læringsprosesser for personer med demens i en tidlig fase».

Helsedirektoratet har fulgt nøye med i forskningsprosjektet og har som målsetting at Demensskolen skal være et tilbud til alle personer som får demensdiagnose og er i en tidlig fase.

Forskningen er gjennomført i Stavanger, Oslo, Harstad og Bodø. Meling og Vagle har vært ansvarlig for opplæring av nye kursledere nasjonalt. 

(Denne artikkelen ble første gang publisert i NSF Lokalen 3-2018 og kan leses som pdf fil i vedlegg til høyre på denne siden)