- NHO spiller hasard med pasientsikkerheten

Av NSF, 20.11.2018

– Lockouten fra NHO er antagelig et lovbrudd som setter pasienters liv og helse i fare. Til syvende og sist er det kommunene og helseforetakene som har dette ansvaret, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

– Det er derfor ikke rart kommuner som har forpliktelse overfor sine pasienter nå vurderer å sette inn sine egne sykepleiere, for å overta ansvaret ved de kommunale sykehjemmene ved en lockout. NHO har vist at de er helt ute av stand til å ivareta pasienters liv og helse. Det er svært alvorlig, sier By.

NHO, Norges største arbeidsgiverforening, klarte altså på tredje forsøk å gi en gyldig lockout for å stenge sykepleierne ute fra sine arbeidsplasser. 501 sykepleiere organisert i NSF vil dermed være utestengt fra sine arbeidsplasser fra i morgen tidlig.

Etter at det var klart at de to opprinnelige lockoutene ikke var gyldige, hadde NHO muligheten til å revurdere sin uforståelige beslutning. Resultatet var i stedet ny lockout av alle NSFs medlemmer. I brevet fra NHO heter det:

«NHO Service og Handel har ikke oversikt over NSFs medlemmer i de ulike bedriftene, og plassfratredelsen er, i likhet med plassoppsigelsen, derfor ikke gitt på navn.»

Uten oversikt over hvilken virkning NHOs beslutning vil få for pasienter i 65 virksomheter med ansvar for folks liv og helse tatt ut sykehjem, respiratorteam og gatehospital i en lockout.

NSF har nå gjennomgått konsekvensen av lockouten. Fra onsdag vil øverste leder i flere virksomheter være utestengt. I tillegg er en rekke avdelingsledere, avdelingssykepleiere utestengt i tillegg til sykepleierne som har det faglige ansvaret for annet helsepersonell i 65 virksomheter. Pasientene vil være overlatt til seg selv uten forsvarlig tilsyn.

Helse- og omsorgssjefen i Stavanger kommune er blant de som ikke vil sitte og se på at NHO sin lockout går utover liv og helse til byens innbyggere og sier til Stavanger Aftenblad at kommunen vurderer å bruke nødretten og beordre sykepleiere fra andre virksomheter i kommunen for å opprettholde driften ved Boganes sykehjem, et av sykehjemmene som NHO vil ta ut i sin lockout.

Frelsesarmeen, medlem i NHO, er på sin side så rystet over lockouten at de like godt søker om dispensasjon fra sin egen lockout. Også andre steder i landet har lokal ledelse sagt at de ønsker å bryte med NHO sin varslede lockout.  

Samtidig har NSFs streik pågått i fire uker straks under overvåking av Helsetilsynet. Konklusjonen er at streiken for de lavest lønnede sykepleierne har foregått uten fare for liv og helse.

– NHO er dessverre blottet for kompetanse om det ansvaret som følger med å ta vare på syke mennesker. Hvordan NHO tør å treffe beslutning om lockout uten å skaffe seg oversikt over konsekvensene er totalt uforståelig, sier leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

For kommuner og sykehus med et selvstendig ansvar for de tjenestene de setter bort til private, må det nå være klart at å sette oppdrag til NHO bedrifter er hasard med pasientenes liv og helse. NHO har ved sin opptreden i konflikten vist at de ikke har noe å gjøre i helsesektoren. 

Formålet med streik og lockout er å ramme motparten økonomisk for å få motparten tilbake til forhandlingsbordet. For NHO er dette motiv er utelukkende å tvinge frem lønnsnemnd for å holde de dårligst lønnede sykepleierne nede. Dette kan bare skje med regjeringens hjelp.