Jordmorforbundet i møte med Helsedirektoratet om takster for Jordmødre

Av Jordmorforbundet NSF, 23.11.2018

Jordmorforbundets leder Hanne Charlotte Schjelderup var tirsdag denne uken i Helsedirektoratet sammen med HELFO for å diskutere blant annet endringer takstsystemet for jordmødrene i kommunen. Helene Normann Furnes og jurist Lars Petter Eriksen var også tilstede på møtet fra NSF. 

Hvert år inviteres Jordmorforbundet til et samarbeidsmøte i Helsedirektoratet sammen med blant andre HELFO. Takstsystemet ble i år et selvsagt diksusjonstema. Jordmorforbundet var tydelig på at forflytningen av midlene fra HELFO til helseforetakene per 1.10.18 ikke har kommet ordentlig på plass.  Vi gav en klar oppfordring til helsedirektoratet om at dette må følges opp med helse- og omsorgsdepartementet straks, og at vi forventer en snarlig tilbakemelding på hva som gjøres for å få landet dette så fort som overhodet mulig.

Jordmorbundet vil også informere om at NSFs jurister har i tillegg til å delta på dette møtet i Helsedirektoratet vært i hyppig dialog med Helsedepartementet. NSF har gitt klar beskjed om at det råder frustrasjon blant landets kommunejordmødre i forhold til å få hevet takstene de har krav på å få utbetalt fra helseforetakene. Departementet er tydelig på at de har forsømt seg i dette og at helseforetakene ikke har fått tydelig nok beskjed om at det nå er de som er ansvarlig for utbetaling etter 1.oktober i år.

 

Det ble også understreket at det vil være svært vanskelig å få til et likeverdig jordmortilbud i hele landet ved at myndighetene tar utgangspunkt i finansiering og lønn gjennom takstsystemet. Jordmorforbundet er tydelig på at vi krever statlig finansiert jordmortjeneste i kommunene kombinert med normtall. NSF ber også om at det nå settes ned et offentlig utvalg som kan se på hele svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen som en helhet. Mandatet til et slikt utvalg bør ta utgangspunkt i organisering, finansiering og kompetanse. Det er på høy tid man gjør en gjennomgang av dagens systemer for svangerskap-, fødsels- og barselomsorgen sett i kontekst med øvrig tjenesteutvikling i sykehus og i kommuner, som akuttberedskap.