Jordmorforbundet jubler over 40 millioner øremerket til styrket jordmortjeneste i landets kommuner

Av NSF, 23.11.2018

Høyre, FrP, Venstre og KrF er nå blitt enige om statsbudsjettet for 2019. -Jordmorforbundet har krevd øremerking til jordmødrene og vi har fått gjennomslag for våre krav. Dette viser at regjeringen mener alvor når de har sagt at de skal styrke jordmortjenesten kommunalt, sier Hanne Charlotte Schjelderup. Vi er fornøyd med at regjeringen nå dobler øremerkete midler fra 20 til 40 millioner til å ansette flere jordmødrene i kommunen.

Regjeringen satser på en styrket kommunal jordmortjeneste

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er styrket med 120 millioner øremerket, der 100 er lagt på kapittel 765 og 20 millioner kroner øremerket jordmødre, er lagt til kapittel 762:70. Dette betyr i praksis at det bevilges 430 millioner kroner til helsestasjon og skolehelsetjenesten, der 40 millioner kroner er forbeholdt rekruttering av jordmødre.

Her kan du lese om andre vedtak om jordmortjenesten og landets fødselsomsorg som er beskrevet i Statsbudsjett for 2019. Jordmorforbundet har bidratt sterkt til dette gjennom våre politiske krav og målrettet arbeid i samarbeid med NSF i løpet av det siste året:

Jordmortjenesten

Vedtak nr. 748, 24. mai 2018

«Stortinget ber regjeringen styrke den kommunale jordmortjenesten og vurdere ny finansiering, slik at det blir mer attraktivt for kommuner å tilsette jordmødre

Vedtaket ble truffet ved behandling av Representantforslag154 S (2017–2018) om tiltak for å sikre mor og barn ei fagleg god barselomsorg og hindre uforsvarlege kutt i liggjetid på sjukehus etter fødsel, og Representantforslag168 S (2017–2018) om åtte tiltak for å sikre trygg fødselsomsorg, jf. Innst.280 S (2017–2018).

Anmodningsvedtaket følges opp gjennom utredningsoppdrag til Helsedirektoratet i tildelingsbrevet for 2019.

Fødselsomsorg

Vedtak nr. 750, 24. mai 2018

«Stortinget ber regjeringen sikre en trygg og fremtidsrettet fødselsomsorg ved å sikre dagens fødeinstitusjoner.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av representantforslag154 S (2017–2018) om tiltak for å sikre mor og barn ei fagleg god barselomsorg og hindre uforsvarlege kutt i liggjetid på sjukehus etter fødsel, og representantforslag168 S (2017–2018) om åtte tiltak for å sikre trygg fødselsomsorg, jf. Innst.280 S (2017–2018).

Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp gjennom vurderingen i omtalen under kap. 732, og i del III, kapittel 5 Spesialisthelsetjenesten, Nasjonal Helse- og sykehusplan 2016–2019.

Vedtak nr. 753, 24. mai 2018 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det gjøres en ny vurdering av behovet for å innføre et screening-tiltak for å avdekke depresjon blant gravide kvinner /barselkvinner.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Representantforslag154 S (2017–2018) om tiltak for å sikre mor og barn ei fagleg god barselomsorg og hindre uforsvarlege kutt i liggjetid på sjukehus etter fødsel, og Representantforslag168 S (2017–2018) om åtte tiltak for å sikre trygg fødselsomsorg, jf. Innst.280 S (2017–2018).

Anmodningsvedtaket vil bli fulgt opp gjennom oppdrag til Helsedirektoratet i tildelingsbrevet 2019, og komme tilbake til Stortinget i et senere budsjettframlegg.

 

Følgetjeneste for gravide

Vedtak nr. 751, 24. mai 2018

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en kartlegging som gir en nasjonal oversikt over hvorvidt følgetjenesten for gravide er tilstrekkelig utviklet og fungerende.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av representantforslag 154 S (2017–2018) om tiltak for å sikre mor og barn ei fagleg god barselomsorg og hindre uforsvarlege kutt i liggjetid på sjukehus etter fødsel, og representantforslag168 S (2017–2018) om åtte tiltak for å sikre trygg fødselsomsorg, jf. Innst.280 S (2017–2018).

De regionale helseforetakene vil få i oppdrag å kartlegge følgetjenesten for gravide. Regjeringen vil komme tilbake til oppfølging av anmodningsvedtaket i senere budsjettframlegg.

Fødselsomsorg og liggetid

Vedtak nr. 752, 24. mai 2018

«Stortinget ber regjeringen sikre at kort liggetid på sykehus skal være kvinnens eget ønske, ikke økonomisk betinget. Nye sykehus skal dimensjoneres etter faglige behov.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av representantforslag154 S (2017–2018) om tiltak for å sikre mor og barn ei fagleg god barselomsorg og hindre uforsvarlege kutt i liggjetid på sjukehus etter fødsel, og representantforslag168 S (2017–2018) om åtte tiltak for å sikre trygg fødselsomsorg, jf. Innst.280 S (2017–2018).

https://www.statsbudsjettet.no/Upload/Statsbudsjett_2019/dokumenter/pdf/endelig_budsjettavtale2019.pdf