Leder du en helsefremmende arbeidsplass?

Av Astrid Grydeland Ersvik, 28.11.2018

Ledere og ansatte kan sammen utvikle helsefremmende arbeidsplasser - som handler om hvordan jobben får folk til å føle seg. Om hvordan arbeidsplassen kan styrke og utvikle oss. Det krever ikke noe utstyr, behøver ikke å koste noe ekstra og alle kan tjene på det.

 

12 kjennetegn på en helsefremmende arbeidsplass

Forankring Ledelsen viser tydelig at arbeidet med å skape en helsefremmende arbeidsplass prioriteres høyt. Aller helst er hensynet til de ansattes helse forankret i virksomhetens strategi.

Medvirkning Virksomheten tar medvirkning på alvor og gir de ansatte reell anledning til å påvirke i saker som de opplever som viktige.

Mestring Oppgaver og utfordringer tilpasses hver enkelt slik at alle får realistiske muligheter til å oppleve mestring. Det styrker selvfølelsen og gir energi og arbeidsglede.

Støtte og tilbakemeldinger Både ansatte og ledere er gode til å gi hverandre støtte, ros og konstruktive tilbakemeldinger. Det bygger stolthet og selvtillit.

Likeverdighet og anerkjennelse Virksomheten legger vekt på å synliggjøre og anerkjenne at alle, uansett stilling, gjør en viktig jobb og bidrar med noe verdifullt.

Utvikler kompetanse og ferdigheter De ansatte har mulighet til å bruke sine sterke sider og utvikle seg faglig og personlig gjennom jobben.

Fokus på ressurser Ledelsen og de ansatte utforsker sammen hvilke ressurser som bidrar til å fremme god helse lokalt på den enkelte arbeidsplass.

Helhetlig perspektiv Virksomheten legger vekt på prosesser som utvikler grupper, avdelinger og organisasjonen som helhet. Det er ikke nok med individrettede livsstilstiltak som for eksempel fysisk aktivitet og bedre kosthold.

Integrert prosess Det helsefremmende arbeidet er integrert i virksomhetens daglige arbeid, det er ikke et separat prosjekt eller et tiltak med begrenset varighet.

Godt sosialt fellesskap Arbeidsmiljøet er preget av gjensidig respekt, trygghet og samhold, og av at alle vil hverandre vel.

Balanse mellom arbeid og privatliv Virksomheten anerkjenner de ansattes behov for å ha en god balanse mellom arbeid og privatliv. Det legges til rette for at ansatte i alle livsfaser skal kunne kombinere arbeid med livets andre forpliktelser og interesser.

Rom for å være seg selv De ansatte kan opptre ærlig og naturlig med sine sterke og mindre sterke sider. Å vite at de ikke hele tiden må jakte på noe mer eller større, er viktig for at de skal utvikle god helse.