Fylkesleder har ordet

Av Elisabeth Jeppestøl, 29.11.2018

Her kommer et nyhetsbrev fra fylkeskontoret i Vest-Agder. Vi ønsker med dette brevet å informere litt om hva som skjer i NSF. Det skjer mye spennende i Vest-Agder også innenfor helsetjenestene, som igjen påvirker NSF. I Vest-Agder har vi 8 kommuner som skal bli til 3.

Helsetjenester er en viktig del av kommunenes oppgaver, og vi har ca halvparten av våre yrkesaktive medlemmer i kommunene. Sørlandet sykehuset som er den andre store arbeidsgiver for sykepleiere på Agder, har lenge vært et sykehus på tvers av Agder men med flere lokasjoner. Tjenestene på sykehuset og tjenestene i kommunene påvirkes av hverandre. Vi vet at en utfordringene vi har innenfor helsetjenestene, er å rekruttere og beholde sykepleiere.

NSF Vest-Agder har de to siste årene registrert planlagt og faktisk bemanning i kommunene. Det viser seg at når vi registrerer de «beste» ukene dvs uke 10 og 11, så er mangelen mellom planlagt og faktisk antall sykepleiere i tjenesten på ca 15%. Vi skal gjenta denne kartleggingen i 2019. Selv om vi ikke har samme tall for sykehusene, så melder også de at de sliter med å dekke inn vaktene med riktig kompetanse. Spesielt vanskelig er det å få dekt inn med spesialsykepleiere/jordmødre.

NSF har også tall som sier at 2 av 10 sykepleiere går ut av yrket etter 10 år, så når vi jobber med rekruttering så må vi også ha et fokus på å beholde de sykepleierne som er der ute og gjør en kjempeviktig jobb for pasientene.Det er mange prosjekter lokalt, regionalt og på landsdekkende som jobber med tiltak for å finne løsninger som skal dekke inn mangelen på fremtidens sykepleiere. Men vi ser mange kreative løsninger, noen mindre bra enn andre der en av dem er å bruke vikarbyrå for å dekke inn hullene i arbeidsplanleggingen vi har nå. Det er en løsning, men det er ofte en veldig dyr løsning.
Derfor undres vi over at de fleste arbeidsgiverne i Vest-Agder ikke er villige til å bruke lønn som er virkemiddel for å rekruttere og beholde sykepleiere.

På Sørlandet sykehus er det vanskelig å få mer enn minstelønn ved ansettelse. De kommunene som etter årets sentrale forhandlinger har et garantilønnsystem som ligger under minstelønnsystemet på sykehuset, har ikke vist vilje til å bruke lønn som virkemiddel for å komme opp på nivå med sykehusene. Når vi vet at utfordringen med å rekruttere er større i kommunene enn sykehusene, så bekymres vi over fremtiden. Når en sykepleier med 10 års ansiennitet kan tape 40 000,-kr i året ved å velge kommunen som arbeidsgiver, da lurer vi på hvorfor dette ikke en sak på kommunestyremøtene.

Vi har også mange NSF medlemmer som ikke er ansatt i kommune eller sykehus. En del av dem jobber hos Fylkesmannen, i Universitetet, på videregående skole eller hos en av de mange private aktørene som leverer tjenester til mange bruker og pasienter på Agder. Å være sykepleier er å ha mange forskjellige jobber.

NSF Vest-Agder har 25 Hovedtillitsvalgte (HTV) som sammen med sine tillitsvalgte jobber lokalt med å hjelpe medlemmer og med å påvirke tjenestene slik at sykepleierne får den rollen de trenger for å sikre de forsvarlige tjenestene til Agder. De gjør en viktig jobb på vegne av dere medlemmer. Vi har også et fylkeskontor som bistår de tillitsvalgte og enkeltmedlemmer.

Hilsen Ragne Quinteros