Hvilket inntrykk har befolkningen og beslutningstakere av sykepleiere?

Av Bjørn Lydersen, 04.12.2018

Norge står overfor store helsepolitiske utfordringer som sykepleiere spiller en nøkkelrolle i løsningen av. Hvor etterspurte vil sykepleiere være i ulike deler av befolkningen og hos politikere? IPSOS har gjennomført to undersøkelser for å kartlegge disse spørsmålene for NSF.

En indikasjon på dette har vi fått ved å kartlegge hvilket omdømme sykepleiere har, hvilken kunnskap som finnes om sykepleieres kompetanse og hvilken oppfatning de spurte har om sykepleieres rolle i møte med helsepolitiske utfordringer.

Den første er en befolkningsundersøkelse i form av en survey. Sykepleiere nyter meget høy tillit og har et solid omdømme, og aller best blant dem som selv har erfaring med helsetjenesten. To tredeler vet at sykepleierutdanning er en bachelorgrad. 82% av de spurte vet at jordmødre er sykepleiere med spesialutdanning, mens bare 56% vet at det også gjelder helsesøstre.

Det er relativt god kunnskap om sykepleieres ansvar og oppgaver i helsetjenesten. Minst kjennskap er det til det ansvaret sykepleiere har innenfor ledelse og koordinering av behandling. Sykepleiermangelen har begynt å synke inn. 68% tror det blir mangel på sykepleiere i tiden som kommer.

Undersøkelsen blant beslutningstakere inkluderer en survey blant kommunepolitikere, ordførere og rådmenn, samt dybdeintervju med et utvalg stortingspolitikere. Sykepleiere har et meget godt omdømme også i disse gruppene. Kunnskapen om sykepleierutdanningen og ansvarsområdene for sykepleiere i tjenesten er enda høyere enn i befolkningen generelt. Det er likevel en forskjell mellom helsepolitikere og andre på dette området. Når det gjelder tiltro til å ivareta ulike oppgaver, finner vi noen partimessige forskjeller. Vurderingen av sykepleiermangelen er ikke like sterk blant kommunepolitikere som i befolkningen for øvrig. Kun 55% oppfatter at det vil bli rekrutteringsproblemer til yrket.

Undersøkelsene er vedlagt.