Vaksine: langt mer enn et stikk

Av NSF, 06.12.2018

Folkehelseinstituttet anbefaler at det etableres et vaksinasjonsprogram for voksne. NSF har fått gehør for flere av sine innspill til programmet.

NSF mener at den beste organiseringen av et voksenvaksinasjonsprogram, vil være via kommunale tjenester, helseforetak og hos fastlegen – gjerne i primærhelseteam, der sykepleiere vil kunne ivareta vaksinasjonskonsultasjonene.

Sykepleiere og helsesøstre har en avgjørende rolle
NSF er opptatt av helsesøstres og sykepleieres avgjørende roller i det lokale vaksinasjons- og smittevernarbeidet. En vaksinekonsultasjon innebærer en vurdering av pasientens helsetilstand og evt. sykehistorie, veiledning og informasjon om sykdommen(e) det vaksineres mot, om evt. bivirkninger, observasjon med tanke på mulige allergiske reaksjoner, journalføring og rapportering til SYSVAK (Nasjonalt vaksinasjonsregister). Sykepleiere og helsesøstre er helt avgjørende i dette arbeidet.

Viktig med veiledning
Veiledning er viktig i en vaksinasjonskonsultasjon. NSF mener at den beste organiseringen av et vaksinasjonsprogram for voksne er via kommunale tjenester, helseforetak og hos fastlegen – gjerne i primærhelseteam, der sykepleiere vil kunne ivareta vaksinasjonskonsultasjonene.

 

NSF ga også følgende innspill:

  • Vaksinasjon via apotek: Hvorvidt apotekene kan bli en aktuell avtalepartner for kommunene er et spørsmål som krever en overordnet gjennomgang av lovverk/praksis for hvilke tjenester som kan tilbys i apotek. En forutsetning er at målgruppene får tjenesten til samme betingelser som hos kommunale aktører.
    • Krav til SYSVAK-registrering (nasjonalt vaksinasjonsregister): Vaksinasjoner skal meldes SYSVAK i tråd med SYSVAK-registerforskriften og det gjøres enten elektronisk via fag-/journalsystem (EPJ) eller rapportering på papir.
    • Organisering: Kommunehelsetjenesten er ansvarlig for å organisere tilbud om vaksinasjon, informere og følge opp lokalt. Erfaring fra vaksinasjonsprogrammene viser at en god organisering og tydelig fordeling av roller, ansvar og rettigheter bidrar til effektiv gjennomføring, likeverdige tilbud over hele landet og økt vaksinasjonsdekning.
    • Kommunikasjonsstrategi: Vaksinasjonsprogrammet bør ha en kommunikasjonsstrategi
    • Tilgjengelighet og likeverdighet: Det er viktig å organisere tilbudet slik at voksne i jobb får mulighet for vaksinasjon også utenom ordinær arbeidstid. Videre må kostnadene holdes lavest mulig, og det bør vurderes om noen målgrupper skal ha tilbud om gratis vaksine, evt. om noen vaksiner i sin helhet skal være gratis.

 

Her kan du lese mer om vaksinasjonsprogrammet for voksne.