Finnøy + Rennesøy + Stavanger = Nye NSF Stavanger

Av Arild Berland, 07.12.2018

Kommunesammenslåing får konsekvenser også for Norsk Sykepleierforbunds medlemmer i de berørte kommunene. Tre HTV-områder skal bli ett fra 1.1.2020. De hovedtillitsvalgte i Finnøy, Rennesøy og Stavanger har jevnlige møter seg imellom for å planlegge hvordan de skal sørge for at medlemmene får et minst like godt tilbud som de har i dag.

Legger vi dagens medlemstall til grunn vil Nye Stavanger NSF vil bli et HTV-område med rundt 720 medlemmer. Susanne Borre, Margrethe Reianes og Ingeborg Bø Rolfsen er hovedtillitsvalgte i henholdsvis Stavanger, Rennesøy og Finnøy. De møtes jevnlig for å drøfte ulike utfordringer som kommunesammenslåingen og det å få en felles arbeidsgiver innebærer. Borre sitter i prosjektgruppen som skal utvikle tjenestetilbudet i den nye kommunen og er svært opptatt av at sluttresultatet skal bli best mulig for flest mulig NSF-medlemmer.

-  NSFs hovedfokus er hvordan vi best kan utnytte sykepleiernes kompetanse i den nye gruppen. Det handler både om organisering og lokalisering av tjenestetilbudet. I intensjonsavtalen for Nye Stavanger kommune slås det fast at ingen skal miste jobben og at tjenestetilbudet i all hovedsak skal lokaliseres i bydelene. Samtidig er det klart at det vil bli endringer i organisatorisk tilhørighet for flere av våre medlemmer – og det er ikke gitt noen garantier for at alle sykepleiere får arbeide på samme arbeidssted som de innehar i dag, fastslår Borre.

Hun viser blant annet til at helsesøstrene i Rennesøy og Finnøy er organisert under kommunalsjef for helse og velferd og at de i Stavanger organisert under kommunalsjef for oppvekst og utdanning. 

Ulikt engasjement blant medlemmene
De tre NSF- hovedtillitsvalgte har inntrykk av at medlemmene i de involverte kommunene er opptatt av hvordan kommunesammenslåingen vil påvirke dem og deres arbeidshverdag og lokale tjenestetilbud. De registrerer at engasjementet er størst i Finnøy og Rennesøy.

-          Det er naturlig at våre medlemmer er mer opptatt av hvordan fremtiden blir enn medlemmene i Stavanger. Vi er små kommuner som vet hva vi har og er usikre på om den nærheten til pasienter og brukere som vi har i dag blir ivaretatt på samme nivå i den nye kommunen, sier Rolfsen og Reianes til NSF Lokalen.

-          I dag kan pasienter og pårørende i Rennesøy ringe og be om et vurderingsbesøk på tirsdag ettermiddag og vi kan være på pletten onsdag formiddag. Små kommuner har en fordel med et mindre og mer hurtigarbeidende byråkrati som kanskje gir rom for økt fleksibilitet og effektivitet i forhold til en storkommune. Samtidig vil kommunesammenslåingen gi oss tilgang på kompetanse og ressurser som vi ikke har i dag og det ser vi frem til, sier Reianes.

Hva med arbeidstid og lønn?
Andre forhold som opptar medlemmene og NSFs hovedtillitsvalgte er hvilke lønns- og arbeidsvilkår de tilbys i den nye kommunen.

-   I dagens kommuner har vi store forskjeller i bl.a. lønn og arbeidstid. Nyansatte sykepleiere med 16 års ansiennitet tilbys sentral minstelønn i Rennesøy, mens sykepleiere med like lang ansiennitet i Stavanger kommune tilbys nærmere 50 000 mer enn sentral minstelønn. I Finnøy tilbys sykepleiere i dag 20 000 kroner over garantilønn.  Også turnusavtalene i de tre kommunene har vesentlige forskjeller, blant annet når det gjelder beregning av arbeidstid og fritid på helge- og høytidsdager. Det er avgjørende for oss i NSF at vi har god kjennskap til forskjellene og medlemmenes erfaringer med disse når vi skal komme med innspill til hvordan harmoniseringen av lønns- og arbeidsvilkår skal implementeres i den nye organisasjonen, fastslår troikaen rundt bordet.

Medlemsmøter og valg
Mens resten av NSF Rogaland velger hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte innen 1. mars neste år, har Stavanger, Finnøy og Rennesøy fått unntak fra vedtektene. De tre hovedtillitsvalgte innehar sine verv til 31.12.2019. Før den datoen må forhandlinger omkring hvor store ressurser NSF skal få i den nye kommunen være avsluttet og det må ha vært avholdt valg.

-  Vi har planlagt et felles medlemsmøte for medlemmer i alle tre kommunene i løpet av høsten. Da vil representanter fra NSFs forhandlingsavdeling også delta. Medlemmer som har spørsmål eller innspill er selvfølgelig alltid velkomne til å kontakte sine tillitsvalgte når som helst. De kan også følge med prosessen på NSF Stavangers hjemmeside på nsf.no (klikk på arbeidssted og velg Stavanger kommune) og på nettsiden til Nye Stavanger; nye.stavanger.kommune.no.

NSF Rogaland og NSF Lokalen ønsker de tre hovedtillitsvalgte og medlemmene i deres respektive kommuner lykke til videre på veien mot termin.