Ansettelse og oppsigelse

Av Ingunn Holtklimpen, 11.12.2018

Budsjettprosesser og omstillinger kan påvirke våre medlemmers arbeidsforhold. Hva er nyttig å vite om ansettelse og oppsigelse, herunder vikariater:  hva er regulert av loven, og hva er regulert av overenskomst/hovedtariffavtale?

Arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten. Innleid arbeidstaker skal informeres på tilsvarende måte. . Det er krav til skriftlighet og minimumskrav til innhold i arbeidsavtalen.

Fast, midlertidig eller åremål? I Arbeidsmiljøloven § 14-9 Midlertidig ansettelse står det at arbeidstaker skal ansettes fast, men at midlertidig ansettelse likevel kan inngås dersom..

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

a) når arbeidet er av midlertidig karakter,

b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat), 

c) for praksisarbeid,

d) med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten,

e) med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten eller

f) for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker.

Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte, blant annet grunnlaget for og omfanget av slike ansettelser, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet.

Andre temaer rundt stillingsforfold og ansettelser; innleie fra virksomheter som har til formål og drive utleie, utvidelse av stillig og fortrinnsrett.

- På NSFs nettsider finner du mer om Ansettelse og oppsigelse.

Omstilling preger hverdagen til mange sykepleiere:

Omstilling i virksomheten vil ofte få konsekvenser for den enkelte arbeidstaker. Avhengig av hvilken type omstilling det er tale om, kan den medføre alt fra mindre forandringer i stillingens innhold til mer omfattende endringer og i ytterste konsekvens, opphør av arbeidsforholdet (oppsigelse).

Arbeidsgiver har i kraft av sin styringsrett anledning til å foreta visse endringer i et bestående arbeidsforhold. Arbeidstakeren plikter derfor i utgangspunktet å finne seg i en omstilling.

Arbeidsgivers adgang til ensidig å foreta endringer i forbindelse med omstilling er imidlertid undergitt omfattende begrensninger. Likeledes setter loven strenge vilkår for at arbeidstaker skal kunne sies opp som følge av omstilling i virksomheten.

Hvilke endringer den ansatte må finne seg i og hvilke som ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett, kan best besvares gjennom å se på forskjellige former for endringer som kan tenkes gjennomført som følge av omstilling. Her finner du råd og veiledning rundt omstillingmedbestemmelse og juridiske konsekvenser.