Mestring er målet

Av NSF, 13.12.2018

- Mestring, forebygging og helsefremming er det tydelige budskapet fra Blankholm-utvalget. I tillegg vektlegges at alle skal få dekket sine grunnleggende behov uavhengig av kostnad. Dette understøtter sykepleiernes viktige funksjon og er selve kjernen i god sykepleie. Det er veldig positivt at dette blir trukket frem av utvalgsleder Aud Blankholm, sier nestleder i Norsk Sykepleierforbund Solveig Kopperstad Bratseth.

Norsk Sykepleierforbunds ledelse var i dag tilsted da helseminister Bent Høie og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen mottok "NOU 2018: 16 Det viktigste først – prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester" fra utvalgsleder Aud Blankholm.

Utvalget legger tre prinsipper til grunn for prioritering i de kommunale helse og omsorgstjenester:

- Nytte
- Ressurs
- Alvorlighet

Disse er de samme kriterier som for spesialisthelsetjeneste, men Blankholm-utvalget utvider forståelse av alvorlighet slik at de også trekker inn konsekvenser av mangel på tiltak. Dette gir tydelige signaler om en tydeligere prioritering av forebygging og helsefremming.

- Det har aldri tidligere vært en helhetlig gjennomgang av prioriteringsspørsmål for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. De skal forebygge og behandle sykdom og i tillegg legge til rette for at innbyggerne kan mestre livet med den helsen de har. Jeg er derfor glad for at vi har fått en egen gjennomgang av hvilke prioriteringsprinsipper som bør gjelde i førstelinjetjenesten, sa helseminister Bent Høie da han mottok NOUen.

 

Utvalget har i sin rapport fokusert mye på forebygging som for eksempel individrettet forebygging noe som er en lovpålagt oppgave for helse- og omsorgstjenesten. Her sier NOUen: Forebygging er potensielt svært effektivt fordi man ved begrenset ressursinnsats kan oppnå betydelige gevinster, både i form av nytte, i form av redusert fremtidig bruk av helse-, omsorgs- og sosialtjenester og også i form av økt yrkesdeltakelse.

- Det er veldig positivt at de trekker frem forebygging fordi det kan gi helsegevinst for den enkelte og kan potensielt gi gode gevinster for samfunnet. Sykepleiere vil være sentrale i dette arbeidet for eksempel gjennom skolehelsetjenesten, sier Kopperstad Bratseth.

 

- Forebygging er viktig og det må vi lykkes med, for forebygging er nøkkelen til det gode liv, sa eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen i en kommentar da hun mottok NOUen.

 

Forskning er også et område som utvalget ledet av Aud Blankholm har sett nærmere på. De skriver blant annet: Et godt kunnskapsgrunnlag om effekten av tiltak er en forutsetning for en prioritering i tråd med prinsippene. For mange tiltak som iverksettes i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i tannhelsetjenesten finnes det lite systematisk dokumentasjon på effektene. Mangelfull kunnskap om effekten av tiltak, er en utfordring med tanke på å ta gode prioriteringsbeslutninger. Det er derfor, etter utvalgets mening, viktig at arbeidet med å styrke forskningen på tiltak i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i tannhelsetjenesten fortsetter.

- Mangelen på klinisk forskning innen dette feltet er for stor til å kunne prioritere tiltak utfra nytteverdi. Her håper jeg politikerne lytter til utvalget og prioriterer midler slik at vi kan få satt i gang forskning. Dette vil gi oss kunnskap som igjen kan bidra til å bedre den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sier Kopperstad Bratseth.

Les rapporten her.