"Læring for livet - i praksis og akademia"

Av Grete Vabo, 20.12.2018

NSF og faggruppen for Undervisning, fagutvikling og forskning arrangerte i oktober en konferanse der dokumentasjon av sykepleie var satt på agendaen.

Karen Bjøro, nestleder i NSF startet konferansen. Foredragene i plenum skulle knyttes til Læring og kvalitet i utdanningene, og første foredragsholder var Iselin Nybø (Forsknings og høyere utdanningsminister). Hun fokuserte på hvordan vi skal klare å sikre relevans, kvalitet og kapasitet i sykepleierutdanningene- på alle nivå. Dette er viktige tema og spesielt tenker jeg at fokus for faggruppen eHelse ligger midt i dette spenningsfeltet.

Avslutningsvis i første del med plenumsforedrag, fikk vi høre professor fra King`s College i London, Anne Marie Rafferty som snakket om «Learning for life».

Plenumsforedragene i andre sekvens inneholdt også viktige foredrag. Ett av disse hadde Grete Ottersen Samstad. Hun la frem status for de Nasjonale retningslinjene for bachelorutdanningen i sykepleie. Hun leder programgruppen, som nå har ferdigstilt sitt arbeid og levert det videre til politisk nivå for gjennomgang. Våren 2019 vil dette arbeidet dt sendes ut til høring. Sykepleierutdanningene skal ta nye retningslinjer i bruk fra høsten 2020. Noe av innholdet i retningslinjene og læringsutbyttene for utdanning vil spesielt gjelde vårt fokus i faggruppen for eHelse. Vi må ha fokus og følge opp både mot utdanning, praksis, men også mot leverandører for elektronisk pasientjournalsystem.

Konferansen hadde parallelle sesjoner.

  1. Læring hele livet,
  2. Læring i praksisstudier 
  3. Læring for den nye studenten

I sist nevnte parallell var fokus «Dokumentasjon av sykepleie».

Fokus i presentasjonen var faglige og juridiske krav til dokumentasjon opp imot nye anbefalinger fra Direktoratet for eHelse som sier at ICNP bør være terminologien for sykepleiepraksis.

https://ehelse.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/29/Rapport%20Terminologi%20for%20sykepleiepraksis.pdf

I siste utgave av boken:» Dokumentasjon i sykepleiepraksis» (Grete Vabo), fremkommer innholdet i disse anbefalinger. Det har vært et samarbeid om innholdet.

Link til fagboken

https://www.cappelendamm.no/_dokumentasjon-i-sykepleiepraksis-grete-vabo-9788202567729

 

 

Senere samme dag var det avslutning i plenum der fokus var karriereveier og forskning i akademia, Professor Ida Torunn Bjørk snakket om utdanningsforskning og hvordan den kanskje er blitt et stebarn. Hun trakk spesielt fram mangelen på profesjonsforskning.

Andre dag fortsatte i plenum med tema  »Læring for fremtiden». Karen Bjøro reflekterte over hvordan utdanningen møter fremtidens helsetjeneste, eller om den gjør det? Statssekretær Anne Grethe Erlandsen fortsatte med et foredrag som fokuserte på om helsetjenesten tar sitt utdanningsansvar på alvor. Endelig hadde sekretariatsleder i kompetansebehovsutvalget Lars Nedrum et foredrag om at ingen skal gå ut på dato. Pausene i konferansen begge dager ble benyttet til å se på de mange flotte postere som fokuserte konferansens tema.

Avslutningsvis var deltakerne samlet i plenum. Edith Gjevjon snakket om teknologiforståelse i bachelorutdanningen. Mari Berge var sammen med Kari Eidnes Bjørkheim. De presenterte  doktorgradsarbeidet til Mari Berge, Lindås prosjektet» og sammen fortalte de om prosjektprosessen og om hvordan det er nå videreført.

I etterkant av disse foredragene var det presentasjoner ar doktorgradsarbeid som har fått støtte fra NSF. Det ble om faglig kompetent og omsorgsfull sykepleie. Sist men ikke minst viktig fikk vi et foredrag av Ingeborg Senneseth, forfatter og journalist. Hun fortalte om sin tid som svært syk pga spiseforstyrrelser. Hun fortalte om sin reise fra det å bli syk, være innlagt i lange perioder i psykiatrien, og hvordan hun nå fungerte som frisk.

Takk til NSF og FUFF for en viktig og innholdsrik konferanse!