Ledig verv som vara for lekmedlem i kontrollkommisjon 2 i Aust-Agder

Av Anne Hansen Vartdal, 20.12.2018

Fylkesmannen søker vara for lekmedlem i kontrollkommisjonen for distriktpsykiatriske senter i Aust-Agder.

Helsedirektoratet har et ansvar for å følge opp kontrollkommisjonen både administrativt og faglig. Fylkesmannen er delegert enkelte oppgaver knyttet til drift av kontrollkommisjonene, herunder ansvar for å oppnevne medlemmer.

Fylkesmannen søker vara for lekmedlem i kontrollkommisjonen for distriktspsykiatriske sentre (kontrollkommisjon 2) i Aust-Agder. Det er ønskelig med tiltredelse snarest. Kontrollkommisjonen har faste møter én gang i måneden og møtene holdes ved DPS Aust-Agders avdeling på Bjorbekk. 

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon, jf. psykisk helsevernloven § 6-1. Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist, og ellers bestå av en lege og to andre medlemmer. I henhold til lovens § 6-1 tredje ledd oppnevnes kontrollkommisjonen av departementet, som også bestemmer hvilket område som skal være tillagt hver kommisjon.

Helsedirektoratet har et ansvar for å følge opp kontrollkommisjonen både administrativt og faglig. Fylkesmannen er delegert enkelte oppgaver knyttet til drift av kontrollkommisjonene, herunder ansvar for å oppnevne medlemmer. I Aust-Agder er det to kontrollkommisjoner. Den ene dekker psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus i Arendal, mens den andre, kontrollkommisjon 2, dekker DPS-Aust-Agder.

Krav til aktuell kompetanse hos medlemmer i kontrollkommisjonene framgår av Helsedirektoratets rundskriv IS-5/2014. Lekmedlemmer må ha helse- og/eller sosialfaglig bakgrunn.

Oppnevningen er for fire år, og det er mulighet for reoppnevning. Denne utlysningen sendes til Sykepleierforbundet i Aust-Agder, samt FO i Aust-Agder. Det ledige vervet kunngjøres også på Fylkesmannens nettside.

Spørsmål om vervet – arbeidets innhold, lønnsforhold, tidsbruk etc, kan rettes til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder v/ seniorrådgiver Terje Imeland Tlf: 38 17 61 72, Mob: 907 23 375

 

Enkel søknad med CV sendes:

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller

til fmavpost@fylkesmannen.no

(ved e-post, merk i emnefelt: 18/4110 – Kontrollkommisjonen)

Søknadsfrist: 07.01.2019