Fravær av tiltak for å møte store utfordringer i landets føde- og barseltilbud i Høies sykehustale 2019

Av Jordmorforbundet NSF, 15.01.2019

Statsminister Erna Solberg benyttet nyttårstalen til å dele sin bekymring for at det fødes for få barn her til lands. Det gir et tydelig signal om at det er et satsningsområde for regjeringen. Jordmorforbundet stiller seg da undrende til at Helse- og omsorgsministeren ikke nevner områdene kvinnehelse/føde- og barselomsorg med ett ord i årets sykehustale.

Hva er sykehustalen?

Sykehustalen har vært en årlig seanse de siste seks årene. Det er en tale fra Helseministeren der det gis politiske signaler om hva som forventes av helseforetakene det kommende året. I år ble talen holdt på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, av Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Forventingene var mange blant de mange representantene fra Helse-Norge og andre som hadde møtt frem.

Helseministerens prioriteringer:

Høie hadde fokus på tre overordede styringsmål for 2019:

  • Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen.
  • Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
  • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

Høie la vekt på raskere endring, kutt i behandling som ikke virker og fortsatt fokus på psykisk helsevern. Digitalisering og behandling i hjemmet var også temaer som fikk stor oppmerksomhet fra ministeren.

Mer utfyllende referat fra sykehustalen og reaksjoner fra forbundsledelsen i NSF kan leses her:

https://sykepleien.no/2019/01/skuffet-over-hoie-ikke-nevnte-sykepleiermangelen

Bilderesultat for hanne schjelderup bilde

Jordmorforbundet savner fokus på landets fødetilbud og kvinnehelse i sykehustalen

I forkant av årets tale publiserte Aftenposten i dag en artikkel med en liste over 17 operasjoner som kun skal gjennomføres i særskilte tilfeller, etter endrede spesifikke kriterier eller faller bort. Blant dem er brystreduksjon, utskrapning av livmor ved unormalt kraftig menstruasjonsblødning og fjerning av livmor ved unormale plager. Vi savner en nærmere beskrivelse av hva dette vil få av konsekvenser for disse pasientgruppene, og hvilke alternative tilbud som vil erstatte de eksisterende.

Ettersom Erna Solberg i nyttårstalen delte sin bekymring over nedgang i fødselstallet i befolkningen hadde vi en forventing om at føde- og barselomsorgen ville bli omtalt i sykehustalen. Slik ble det ikke.

Det er foreslått nedbygging av fødetilbudet flere steder i landet, både i Møre og Romsdal, i Innlandet og på Helgeland.

-Stortinget har vedtatt at det ikke skal legges ned flere fødeavdelinger og Jordmorforbundet vil advare sterkt mot en ytterligere sentralisering. Det er lagt ned 110 fødeavdelinger de siste årene. Helseministeren må følge opp det Stortinget nylig har bestemt, sier Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet. Stortingets vedtak fra 28. mai i fjor kan ikke tolkes på noen annen måte enn at ingen flere fødeavdelinger skal legges ned. -Bakgrunnen for vedtaket, er bekymring for sterk sentralisering av fødetilbudet. Formuleringen «sikre dagens fødeinstitusjoner» handler også om at det må sikres god nok bemanning og kvalitet i fødselomsorgen.

Kvinnehelse, samt føde- og barselomsorg ble altså ikke nevnt med et ord i årets tale. Det er skuffende.

Viktig arena

Helseledere på alle nivåer i spesialisthelsetjenesten, ledere for profesjonsforeningene og pasientorganisasjoner, og andre aktører i Helse-Norge var samlet i dag. Dette er en viktig arena å delta på for å treffe premissgivere for norsk helsetjeneste og drive politisk påvirkning. Vi fikk snakket med blant andre Ingvild Kjerkhol (Ap) fra Helse- og omsorgskomiteen og administrerende direktør ved OUS, Bjørn Erikstein.