Viktige seire for Jordmorforbundet i ny regjeringsplattform

Av nsf, 18.01.2019

I regjeringsforhandlingene på Granavollen ble partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF enige om en ny regjeringsplattform. -Jordmorforbundet har krevd en styrket jordmortjeneste, trygg fødselsomsorg og økt utdanning av flere jordmødrene. Vi er godt fornøyd med viktige gjennomslag for våre krav, sier leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup.

  • Regjeringen vil:
  • Stimulere til et løft for jordmortjenesten for å sikre tilstrekkelig jordmorkapasitet over hele landet.
  • Sikre flere plasser i jordmorutdanningen.
  • Jobbe for et helhetlig og trygt fødetilbud i små og store sykehus.

 

Jordmorforbundet har bidratt sterkt til dette gjennom våre politiske krav og målrettet arbeid i samarbeid med NSF i løpet av det siste året.- At regjeringen forplikter seg til å utdanne nye jordmødre er svært viktig. Vi har krevd 1000 flere jordmødre for å dekke behovet i spesialisthelsetjenesten og kommunene. Nå må regjeringen komme med en økning som monner. Vi vet mye om hva som bør gjøres og forventer at regjeringen har fullt trykk på dette fremover. Konkrete tiltak er det som teller, sier Schjelderup.

Etterspørselen etter jordmødre øker - både på sykehuset og i kommunene. Jordmorforbundet har krevd utdanning av flere jordmødre. I Norge har det over flere år utviklet seg et underskudd av jordmødre. Det finnes i dag jordmorutdanninger i Bergen, Oslo, Trondheim, Tønsberg og Tromsø. Det utdannes om lag 100 jordmødre per år ved de fem institusjonene. Årlig er det 60.000 fødsler i Norge. I stavangerområdet oppleves nå mangelen som akutt. Jordmorforbundet har gjennom politiske møter og våre høringssvar vært en sterk pådriver for oppstarten av en ny jordmorutdanning i Stavanger. Kvinneklinikken ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) er den fjerde største fødeavdelingen i landet - med rundt 4500 fødsler hvert år. Masterutdanning i jordmorfag i Stavanger fra høsten 2020 vil gi flere positive gevinster - både for spesialist- og primærhelsetjenesten.

Normtall kombinert med statlig finansiert jordmortjeneste. Jordmorforbundet mener normtall for jordmortjenesten vil være viktig for å oppnå målet om et godt og likeverdig jordmortilbud for brukerne. Vi mener også at en styrket rapportering om tjenestetilbudet er viktig for å evaluere om etterlevelsen av eksisterende og presiserte krav for jordmortjenesten er god nok. -Jordmorforbundet har krevd strakstiltak for jordmortjenesten med en nasjonal forpliktende opptrappingsplan med 1000 flere jordmødre for et trygt fødsel-, og barseltilbud på sykehusene og i landets kommuner. Jordmødre må få forutsetninger for å bidra til å opprettholde lav mødre- og spedbarnsdødelighet også i fremtiden, sier Schjelderup.

Helhetlig og trygt fødetilbud. I løpet av de 40 siste årene har antallet fødeinstitusjoner i Norge blitt redusert fra rundt 160 til 45. Stortingets har nylig vedtatt at dagens fødeinstitusjoner skal sikres. Fødselslege Hilde Engjom ved Haukeland universitetssykehus har sett på 637.000 fødsler i Norge de siste ti årene og funnet en klar sammenheng mellom reisevei og komplikasjoner:

  • Opptil doblet risiko for livstruende komplikasjoner for fødende med mer enn én      times reisevei til fødeinstitusjon.
  • Kvinner med ikke planlagte fødsler utenfor institusjon har tre ganger høyere risiko for at barnet dør under eller i løpet av første døgn etter fødselen.
  • Andelen kvinner mellom 15 og 45 år som hadde mer enn én times reiseavstand, økte med ti prosent fra 2000 til 2010. Tallet på fødeinstitusjoner med akuttfunksjon i Norge ble i den perioden lavere enn Verdens Helseorganisasjon anbefaler.
  • Risiko for ikke-planlagt fødsel utenfor sykehus er doblet. Av 60.000 fødende årlig føder rundt 400 av disse ufrivillig utenfor fødeavdelinger. Tallet stiger.  

Vi har gjennom flere år sett hvordan fødselsomsorgen ved landets sykehus har utviklet seg til mer og mer å bli en minimumstjeneste, over hele landet. Jordmorforbundet har krevd at denne utviklingen må snu. Når helsetap og prognosetap er viktig, er det vanskelig å se for seg deler av tjenestene der en slik logikk er mer relevant enn for fødselsomsorgen. I denne sårbare perioden dannes grunnlaget for mestring og god helse i et livsløpsperspektiv. Det vil derfor være mest samfunnsøkonomisk lønnsomt og rasjonelt å sette inn optimalt med ressurser i fødselsomsorgen. -Fødsler i Norge skulle bli tryggere med sentralisering, men den nye forskningen viser tydelig at det stikk motsatte har skjedd, sier Schjelderup. Over 6000 barn er de siste 15 årene blitt født utenfor sykehus i Norge. Følgetjeneste med jordmor til fødende med reisevei er heller ikke på plass grunnet prekær jordmormangel i kommunene. Den nye regjeringen kan nå bidra til å rette på dette med økt satsing på jordmortjenesten og sine mål om et trygt fødetilbud.

Regjeringsplattformen er mer forpliktende på helse. Regjeringen vil at nasjonal helse- og sykehusplan skal inneholde en helhetlig beskrivelse av investeringsplanen for sykehusene. Det skal sikres stedlig ledelse i sykehusene. Det er fokus på at samhandling mellom kommunene og sykehusene blir et av hovedtemaene i neste nasjonale helse- og sykehusplan.

- Jordmorforbundet er positiv til at regjeringen vil sikre stedlig ledelse i sykehusene. Dette er avgjørende for god drift og utvikling. Økt samhandling mellom kommunene og sykehusene  understreker behovet for en ny NOU som ser på organisering, finansiering og kompetanse i fødselsomsorgen som helhet, med særlig vekt på overgangene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Regjeringserklæring: