Mangelfull overordnet styring av sykepleietjenesten

Av NSF, 29.01.2019

Sykepleierne mistet den direkte styringslinjen til sykehusledelsen som en konsekvens av ny organisering. En ny undersøkelse viser hva dette har betydd for sykepleietjenesten.

Frem til 2000-tallet var det vanlig at leger og sykepleiere ledet sammen i sykehusene, en såkalt todelt ledelse. Dette ble erstattet av en enhetlig ledelse, der én ansvarlig leder for den enkelte organisatoriske enhet har det samlede faglige og administrative ansvaret.

Med denne endringen mistet sykepleietjenesten den direkte styringslinjen til ledelsen i sykehusene. For å få kunnskap om hva denne endringen har betydd for sykepleietjenesten har Agenda Kaupang gjennomført en undersøkelse på vegne av Norsk Sykepleierforbund.

Undersøkelsen ble gjennomført som casestudier ved fire helseforetak:

  • St.Olavs Hospital HF ved Klinikk for hjertemedisin
  • Sørlandet Sykehus HF ved Medisinsk avdeling i Klinikk for somatikk Kristiansand
  • Sykehuset Vestfold HF Medisinsk klinikk
  • Nordlandssykehuset HF ved Medisinsk klinikk

Hovedkonklusjonene i rapporten er:

Styringen og oppfølgingen av sykepleietjenesten varierer:
Styringsindikatorene i helseforetakenes oppdragsdokument, beskriver i hvilken grad virksomheten når sine overordnede mål. Indikatorene oppleves som relevante for sykepleietjenesten, men de etterlyser egne styringsindikatorer blant annet knyttet til pleietyngde. Slike indikatorer kan brukes i dialog med ledelsen for å avgjøre ressursbruk og behov.

Ulike prinsipper for organisering av sykepleietjenesten:
Sykepleietjenesten er organisert på ulike måter ved sykehusene som har deltatt i undersøkelsen. Ved Nordlandssykehuset og Sørlandet Sykehus er sykepleietjenesten organisert i medisinsk klinikk innenfor medisinske spesialiteter. Ved St.Olavs Hospital HF og Sykehuset Vestfold HF er det egne avdelinger for sykepleietjenesten og legetjenesten.

Informantene ved St. Olavs Hospital og sykehuset Vestfold har positive erfaringer med en egen avdeling for sykepleietjenesten og mener det gir god forståelse for faget opp til avdelingssjef, og at det også bidrar til et godt samarbeid med legene. Denne organiseringen har også lagt til rette for god økonomistyring, bedre ressursutnyttelse, koordinering og faglig utvikling, og en mer tydelig ledelse og oppfølging av sykepleietjenesten.

Leger er dominerende i toppledergruppene:
Undersøkelsen viser at leger dominerer som toppledere (45%), etterfulgt av sykepleiere (21%). Lege var den dominerende utdanningsbakgrunnen for toppledere i 3 av 4 RHF. Helse Nord skiller seg ut med sykepleiere som den dominerende utdanningsbakgrunnen (40%). Til tross for spesialisthelsetjenestelovens prinsipp om profesjonsnøytralitet, viser også undersøkelsen at det enkelte steder eksisterer uformelle regler om at klinikksjefer som hovedregel må være utdannet lege. 

I vedlegget kan du lese undersøkelsen.