Samhandlingsreformen bør evalueres

Av NSF, 31.01.2019

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter forslaget fra Kjersti Toppe og Liv Signe Navarsete om å be regjeringen evaluere samhandlingsreformen og fremme en sak for Stortinget som kan sikre at reformens intensjoner kan nås.

NSF deltok 31. januar på høring i Stortinget om representantforslag 19 S (2018–2019) fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Liv Signe Navarsete. Nestleder i NSF, Solveig K. Bratseth, fremmet sykepleiernes interesser i saken.

Her kan du lese representantforslaget, som NSF støtter. Bakgrunnen og beskrivelsen av dagens situasjon er i tråd med det sykepleiere i de kommunale helse- og omsorgstjenestene rapporterer.

Ikke fulgt opp

NSF har siden starten støttet visjonene for samhandlingsreformen, men mener flere forutsetninger i reformens grunnlagsdokumenter ikke er fulgt opp. Særlig gjelder dette at veksten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skulle være større enn i spesialisthelsetjenesten.

At dette ikke er fulgt opp fremkommer tydelig i Menonrapporten, som er sitert i representantforslaget, utarbeidet på oppdrag fra NSF, sa Bratseth i høringen.

NSF mener videre at reformen aldri er blitt fulgt opp med en forpliktende kompetanseplan, som sikrer at de kommunale tjenestene utvikles i tråd med pasientbehovene. Virkemidlene har i stor grad dreid seg om å kutte liggetid og overføre oppgaver til kommunene, slik representantforslaget beskriver, understreket Bratseth.

Overleverte rapporter

Avslutningsvis viste nestlederen til at NSF har fått utarbeidet en rekke rapporter, som viser konsekvensene av reformen både knyttet til nye oppgaver i kommunene, vilkår for ledelse og konskvenser av for lite ressurser og kompetanse i de tjenestene der veksten av syke og døende har skjedd.

Rapportene ble overlevert helse- og omsorgskomiteen i forkant av møtet.