Fakkeltog for Ullevål sykehus i Oslo

Av nsf, 12.02.2019

Jordmorforbundet deltok i fakkeltog sammen med 500 mennesker som trosset vinterkulda og protesterte mot nedleggelse av Ullevål sykehus i Oslo.

Styret i Helse Sør-Øst vedtok i forrige uke at de vil bygge nye sykehus på Aker og Gaustad (dagens Rikshospital), utvide Radiumhospitalet, og legge ned Ullevål – mot ansattrepresentantenes stemmer. Samtidig vedtok styret at de vil «belyse» Ullevål, som ingen vil svare på hva egentlig betyr.

Jordmorforbundet deltok sammen med Legeforeningen i Oslo, Fagforbundet og LO i Oslo i fakkeltoget som gikk fra Jernbanetorget til Stortinget tirsdag 12. februar.

Andre som deltok var blant andre Sykepleierforbundet, Aker Sykehus' venner, Helsetjenesteaksjonen, Psykologforeningen OUS, folkebevegelsen for lokalsykehusene og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Akershus og Oslo.

Sammen representerer de mange tusen av de ansatte ved Oslo Universitetssykehus, og interesseorganisasjoner.

 

 

 

Appellene tirsdag var det unison enighet om, og den er krystallklar:

  • Utred Ullevål sykehus
  • Stopp Gaustad-utbyggingen
  • Bygg ut Aker sykehus for Groruddalen

Et trygt fødetilbud- og barseltilbud

Jordmorforbundet er bekymret for fagmiljøene, arealene, og at sykehustilbudet til Oslos befolkning nå blir svekket. I vårt høringsinnspill til Stortinget om saken presiserer Jordmorforbundet at fødselshjelp er en akutttjeneste som trenger de mange av samme funksjonene «in house» som andre akutte pasientgrupper. Når man vedtar en organisering av kvinnehelsetjenestene i Oslo er det avgjørende at man tar i betraktning de støttefunksjonene en kvinneklinikk har behov for. Det må stilles krav til døgnkontinuerlig tilstedevakt av spesialist i fødselshjelp. Ved kvinneklinikkene vil det være behov for spesielt høy kompetanse både for gynekologer, jordmødre og andre spesialiteter fordi antall gravide og fødende med alvorlige kroniske sykdommer eller komplikasjoner i svangerskapet øker. Ved kvinneklinikker vil det også være krav om nyfødtmedisinsk intensivavdeling.

Tilbudet til syke nyfødte og premature. Jordmorforbundet NSF støtter et samlet fagmiljø i Oslo i at nyfødtomsorgen må organiseres sammen med fødsel- og barselomsorgen. Transport av syke nyfødte utgjør en stor risiko uavhengig av hvor lang transportetappen er.  Det å bygge et nytt sykehus basert på at man skal transportere de mest sårbare pasientene fra et sykehus til et annet, mener Jordmorforbundet er en uklok avgjørelse.

Arealet blir for lite. Jordmorforbundet er bekymret for at arealet man nå planlegger å bygge på, kan bli vanskelig å få plass til alle de funksjonene som er nødvendig i et nytt sykehus. Slik vi ser planlegges dette sykehuset for lite helt fra start. Oslo universitetssykehus legger i tillegg opp til en effektiviseringsgevinst som vi mener kan være vanskelig å få gjennomført i praksis. Det er planlagt å overføre mye behandling til kommunehelsetjenesten. Vi vil påpeke at kommunehelsetjenesten allerede har store utfordringer med å bygge opp tilstrekkelig kompetanse til å ivareta de oppgavene som har kommet som en følge av samhandlingsreformen.

Et trygt sykehustilbud. For Oslos nesten 700 000 innbyggere er det viktig at sykehusene i Oslo samlet sikrer at de kan få den pleien og hjelpen de trenger, når de trenger det. Oslos sykehus dekker også viktige regions- og landsfunksjoner. -Det å ha gode, hensiktsmessige sykehus med nok areal er helt avgjørende for en stor andel av Norges befolkning. Det viktigste for Jordmorforbundet NSF er at tilbudet har de nødvendige tjenestene for å oppfylle kravene til en trygg fødselsomsorg. For Jordmorforbundet er viktig at de planene Helse Sør-Øst til slutt velger å gå videre med, er planer som er realistiske og som både i et faglig og et samfunnsøkonomisk perspektiv er det beste, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup.