Helseministeren tilfreds med sykepleiernes engasjement for e-helse

Av NSF, 13.02.2019

- Det er mange piloter i helse- og omsorgstjenesten. Nå må vi få dem til å fly, sa helseminister Bent Høie da han innledet på Norsk Sykepleierforbunds nasjonale e-helsekonferanse i Lillestrøm 13. februar.

Høie uttrykte stor tilfredshet med sykepleieres engasjement på e-helseområdet.

– Dere er alltid foran, dere er tett på pasienter og kolleger, og dere er tett på det som skjer i helsetjenesten, lød det i hilsenen til 400 tilstedeværende sykepleiere på Thon Hotel Arena.

Forrige ukes undersøkelse publisert i Sykepleien viste at seks av ti sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver de mener andre burde utføre.

– Vi må bruke sykepleiernes kompetanse bedre, og løsningen er økt bruk av teknologi, og bedre organisering og ledelse, sa Høie.

- Det er mange spennende prosjekter i gang på e-helseområdet i dag. Utfordringen er at det er så mange piloter. Faktisk flere piloter i helsetjenesten enn i Norwegian og SAS til sammen! Vår jobb nå er å få disse pilotene til å fly! De gode løsningene må bli en del av hverdagen i tjenestene – for at pasientene skal få muligheter til å mestre å bo hjemme så lenge som mulig! Satsingen på primærhelseteam og avstandsoppfølging viser så langt lovende resultater, som skal satses videre på!

En innbygger, en journal

Høie understreket at det viktigste for regjeringen på litt lengre sikt er realiseringen av En innbygger, en journal. Arbeidet med Helseplattformen i Helse Midt, et felles journalsystem for kommunene og aktiv satsing på personvern og informasjonssikkerhet er viktige ledd i utviklingen av fremtidens helse- og omsorgstjeneste.

- Det vil bli bratte oppoverbakker, og store og flotte opplevelser underveis. Men digitale løsninger vil være en del av vår alles arbeidshverdag i fremtiden! avslutter helseministeren.

NSFs e-helsekonferanse stadig viktigere 

NSFs forbundsleder Eli Gunhild By innledet med stor tilfredshet med at det var så mange deltakere.

– Konferansen har blitt en viktig møteplass for sykepleiere, fra alle deler av landet. Det utveksles kunnskap, det knyttes kontakter og det bygges nettverk, sier forbundslederen.

Videre understrekte hun konferansens tverrfaglige perspektiv; siden utfordringene vi møter ofte er tverrfaglige, må løsningene også være det! En vellykket bruk av helseteknologi krever tverrfaglig forståelse fra både helsepersonell og teknologer – derfor har også NITO vært en aktiv bidragsyter til konferansen.

Forbundslederen er fornøyd med mye av satsingen på e-helse i den nye regjeringserklæringen.

- Arbeidet med "En innbygger - en journal" er et viktig bidra til å rive ned siloene ulike fagmiljøer befinner seg i i dag, sier By.

- Og introduksjonen av ICNP er et viktig ledd i å øke kvalitet og pasientsikkerhet, forutsatt at den blir implementert i praksis!

Må settes av midler

Forbundslederen presiserte at teknologien må være hensiktsmessig utfra behovet til den enkelte pasient, og den forutsetter kompetanse, finansiering og tilpassing av roller og oppgaver. Derfor må regjeringen sette av midler til innføring av teknologien, og at det må satses på kompetanse hos de som skal gjøre bruk av teknologien.  

Samtidig uttrykte hun også en advarsel om å tro at teknologien vil løse alle problemene. Sykepleiermangelen vil ikke kunne dekkes fullt ut gjennom tekniske løsninger, og heller ikke gjennom å stramme inn på arbeidstidsordninger og turnus-/arbeidsforhold.

Hun avsluttet med å si:

– Teknologien vil kunne gi oss muligheter som vi tidligere bare hadde kunnet drømme om. Men bare dersom vi vet å bruke den hensiktsmessig og dersom det er nok fagfolk! Vi sykepleiere er med – og forventer å bli hørt!