Kartlegging av bemanning

Av Elisabeth Jeppestøl, 14.02.2019

Rett kompetanse på hver eneste vakt er viktig for pasientsikkerheten og for arbeidsmiljøet. NSF ønsker å bidra til enda bedre helsetjenester så våre målsettingen er at myndighetene prioriterer flere ressurser til tjenestene. 

Hvert år kartlegger NSF avviket mellom planlagt turnus og faktisk bemanning i kommunene som et ledd i arbeidet for å synliggjøre mangelen på sykepleierkompetanse.  Det er tjenestene sykehjem og hjemmesykepleie som kartlegges. Kartleggingen er et av virkemidlene vi bruker for å vise hvordan bemanningssituasjonen faktisk er i tjenestene. Den er en kilde til kunnskap om kompetansesammensetningen og kompetansebehovet på de enkelte arbeidsplassene.

Kartleggingen gjennomføres 2 uker i mars og foregår ved at tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte samler inn tall fra turnusplaner og vaktlister. For hver vakt registrerer de hvor mange sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og andre som er planlagt på vakt, og hvor mange som faktisk var på vakt. NSF ønsker et samarbeid med ledere slik at vi får kvalitetssikret de innsamlede dataene.

NSF Vest-Agder har gjennomført kartleggingen de to siste årene, men skal igjen gjennomføre kartleggingen i 2019