Helsevakten – pionèr i Østfold

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 20.02.2019

Den 20. august 2018 startet Helsevakten og Trygghetspatruljen opp i Fredrikstad kommune. En ny respons- og beredskapstjeneste som tar hånd om trygghetsalarmer for flere kommuner og bistår Hjemmesykepleien ved uforutsette hendelser. Staben, som består av dyktige sykepleiere, gir også råd og veiledning til andre sykepleierkollegaer ved behov.

NSFs fylkesleder ble nylig invitert til å besøke Helsevakten, som for tiden holder til i samme lokaler som Fredrikstad og Hvaler legevakt. Om kort tid flytter de ansatte til Nav-bygget på Kråkerøy.

Stolt leder for Fredrikstads nye helsevakt er Anne-Britt Gustavsen Sande. Hun er leder for Helsevakten, Trygghetspatruljen og Nattpatruljen, som til sammen utgjør drøyt 50 ansatte. Fra tidligere har hun mange års erfaring som avdelingssykepleier i Sarpsborg. I tillegg til leder møtte vi også Bjørg Hermansen, som er fagutviklingssykepleier, og Ulrikke Sletten, som er tillitsvalgt for NSFs medlemmer på Helsevakten, trygghets og nattpatrulje, samt sykepleierne Hanne Lien Kjøniksen og Henrik Ørbeck, som betjente innkommende alarmer. 

Hvorfor ble Helsevakten etablert?

- For å møte framtidens utfordringsbilde med et økende antall tjenestemottakere i helse- og omsorgssektoren er det et mål at kommunene i større grad benytter velferdsteknologi som en integrert del av tjenesten. Økt kompleksitet gjør at det er behov for å organisere og dimensjonere disse tjenestene på en annen måte. Ved økt bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunenes helse- og omsorgstjenester, tvinger det seg fram behov for en helsevakt-/responssenter som kan motta og behandle innkommende alarmer og annen sensorteknologi. Helsedirektoratets anbefaling er at kommuner søker å løse disse utfordringene i fellesskap. Derfor vil Fredrikstad invitere flere kommuner til å bli med i Helsevakten, både regionalt og nasjonalt, kan Helsevaktens leder fortelle. - Per i dag har vi ansvar for å svare på henvendelser fra Hvaler, Råde og Våler. Helsevakten skal bidra til at flere kan bo hjemme lengre takket være bruk av velferdsteknologi. Det er også viktig at det bidrar til å de føler seg trygge og vet at de får hjelp, når de trenger det. Før Fredrikstad startet opp med Helsevakten hentet man inn kunnskap fra bl.a. Kristiansand og Trondheim, som allerede hadde erfaring med denne typen beredskapstjeneste, kan Anne-Britt fortelle. Imidlertid er Fredrikstad den første av østfoldkommunene som tilbyr denne tjenesten.  

Fornøyde nabokommuner

I tillegg til gode tilbakemeldinger fra egne innbyggere og kollegaer i kommunen, får Helsevakten gode tilbakemeldinger fra andre som har knyttet seg til tjenesten. Ine Høvik er leder for Hjemmesykepleien i Våler. Hun berømmer Helsevakten som har bidratt til en bedre hverdag for Hjemmesykepleien. Raskt svar og avklaring om behov for hjelp når noen har utløst en trygghetsalarm før Hjemmesykepleien kontaktes, betyr mye for alle involverte. Og det oppleves både betryggende og utviklende å ha noen å diskutere faglige problemstillinger med når sykepleiere står alene i krevende situasjoner. 

Rød trygghet på hjul  

- Mens Helsevakten er en regional funksjon for flere kommuner, er Trygghetspatruljen kun for Fredrikstad kommunes innbyggere som etter vedtak, er innvilget trygghetsalarm. Det er Trygghetspatruljen som rykker ut når en trygghetsalarm har blitt utløst, forklarer Anne-Britt. Da er det alltid to sykepleiere som rykker ut i kommunens «lille røde» som er godt merket Trygghetspatruljen. Dersom det skjer noe uforutsett for Hjemmesykepleien, kan Trygghetspatruljen rykke ut på oppdrag i Fredrikstad. For de andre kommunene er det Hjemmesykepleien i den aktuelle kommunen som rykker ut etter at Helsevakten har utlyst alarmoppdrag. 

Lett å rekruttere sykepleiere

Da kommunen lyste ut nye sykepleierstillinger til Helsevakten, meldte det seg drøyt 50 søkere til 8 stillinger. Det var søkere fra andre fylker, andre kommuner, Sykehuset Østfold og andre virksomheter i egen kommune. Totalt er det ti årsverk knyttet til Helsevakten og Trygghetspatruljen, hvor av 8 jobber heltid. Helsevakten er bemannet med sykepleiere hele døgnet. Det vil si det er Nattpatruljen som dekker nattjenesten, som både inkluderer faste oppdrag i Hjemmesykepleien, samt ta alarmer som på dag- og kveldstid går til Trygghetspatruljen og Helsevakten. 

Robust fagmiljø gir godt omdømme

- Kommunene har fått ansvar for stadig flere og mer alvorlig syke pasienter. Det gjør jobben mer faglig krevende og spennende. Vi jobber ikke etter en oppskrift, men må hele tiden gjøre faglige vurderinger. Da er det viktig å ha gode sykepleierkollegaer både å lære av og søke råd hos, understreker Bjørg, som er fagutviklingssykepleier. – At kommunen satset så sterkt på å bygge et robust fagmiljø med bare sykepleiere, har nok bidratt til å gjøre det lettere å rekruttere. Og etter et halvt års drift har vi klart å bygge et sterkt fagmiljø og et godt omdømme blant både innbyggere og kollegaer i andre deler av helsetjenesten. Slik har Helsevakten og Trygghetspatruljen blitt en attraktiv arbeidsplass, sier sykepleier Ulrikke, som også er tillitsvalgt. 

En uforutsigbar og mangfoldig arbeidshverdag

Etter et halvt års drift viser sykepleiernes rapporteringer på oppdrag de har rykket ut på, en stor variasjon og bredde. Flest utrykninger har det vært ved akutt sykdom eller sykdomsforverring, stomistell og fall. Deretter følger administrering av intravenøs antibiotikabehandling, blodprøvetaking, innleggelse og stell av PVK, sårstell, toalettbesøk og mye venting på ambulanse. I tillegg har det hendt at fastleger har kontaktet Helsevakten og bedt dem om å gjøre en vurdering av pasienter som har vært for dårlige til å ta seg til legekontoret. 

Sykepleierne på Helsevakten har tilgang på nødvendig pasientinformasjon gjennom Gerica. Og de rapporterer i Helsevaktjournalen som er knyttet til det samme pasientdokumentasjonssystemet. 

Liten og sårbar enhet som gjerne vil vokse

Erfaringene med Helsevakten har så langt vært en suksess. Responstiden fra Helsevakten får en alarm og til sykepleier svarer er 30 sekunder. Hjemmesykepleien har fått en kjærkommen avlastning og hjelp, fordi Trygghetspatruljen svarer på alle trygghetsalarmer som utløses og rykker ut på en stor andel.  Dette gjorde tidligere Hjemmesykepleien. Trygghetspatruljen svarer på akutte henvendelser og rykker ut på uforutsette oppdrag til pasienter i Hjemmesykepleien. Også det gir de ansatte i Hjemmesykepleien mer kontroll over egen arbeidshverdag. Samtidig har sykepleiere i kommunen fått en faglig enhet som de kan søke råd hos. Som sykepleier i kommunehelsetjenesten må du ha generalistkompetanse. Samtidig tilbyr kommunene stadig mer spesialisert behandling og sykepleie. Da er det viktig at den sykepleieren som ofte står alene ute hos en pasient, har mulighet til å få råd og veiledning fra Helsevakten og Trygghetspatruljen.

– Det har vært utrolig spennende og lærerikt å få være med på å drive nybrottsarbeid ved å bygge opp den nye beredskapstjenesten i Fredrikstad kommune. Den største utfordringen akkurat nå, er at Helsevakten er en liten enhet. Det betyr også at den er sårbar ved sykefravær, permisjoner og ved samtidighetskonflikter. Det gjør at vi ikke alltid kan rykke ut på oppdrag for Hjemmesykepleien hvis vi allerede er ute på oppdrag. Derfor håper vi at vi kan vokse gjennom blant annet å tilby denne tjenesten til flere kommuner i Østfold, avslutter Helsevaktens leder Anne-Britt Gustavsen Sande.

Vedlagt finner du mer informasjon om Helsevakten.