Avgangsstudentene i Rogaland går for hel stilling

Av Arild Berland, 27.02.2019

NSF Rogalands årlige studentundersøkelse viser at arbeidsgivere som kan tilby full stilling og arbeid max hver tredje helg har et stort fortrinn hva gjelder rekruttering av nyutdannede sykepleiere.

Åtte av ti avgangsstudenter ved Universitetet i Stavanger og Høgskulen på Vestlandet , campus Haugesund, ønsker heltidsstilling. Samtidig er kun en av ti er villig til å arbeide hyppigere helg for å få ønsket stillingsstørrelse.

Også i år har avgangsstudenter i Rogaland svart på spørsmål om hva som er viktigst for dem når de skal søke sin første sykepleierjobb.  For første gang på flere år øker andelen som har kommunehelsetjenesten som førstevalg.   Andelen studenter som har kommunehelsetjenesten som førstevalg går opp med nær 10%, men fortsatt har syv av ti avgangsstudenter sykehus som sitt førstevalg

-          Dette er flott at sykehusene beholder posisjonen som en attraktiv arbeidsplass for nyutdannede, men med tanke på hvilke kompetansebehov kommunene står overfor i dag og i tiden fremover er det – til tross for at årets tall er bedre enn de foregående årene - bekymringsfullt at så få nyutdannede sykepleiere søker de karrieremulighetene som kommunen kan tilby, sier fylkesleder Nina Horpestad i NSF Rogaland i en kommentar

Horpestad er ikke overrasket over at nyutdannede sykepleiere går etter hel stilling – og at økt helgearbeid ser ut til å være en utfordrende rekrutteringsstrategi:

-          Sykepleieryrket er et fantastisk yrke, men det er ingen tvil om at turnusarbeid innebærer både økt helserisiko og tap av velferdsgoder som fri når andre har fri. Sykepleierne arbeider allerede rundt halvparten av røde dagene med jul, påske og andre høytidsdager – i tillegg til hver tredje helg – og da er det forståelig at de ikke søker seg til ytterligere mer helgearbeid, sier Horpestad.

Praksiserfaringer avgjørende
Tilbakemeldingene fra studentene viser hvor viktig det er planlegge, gjennomføre og evaluere studentenes praksisperioder.  Hele 80% av studentene svarer at erfaringer fra praksis påvirker hvor de kommer til å søke sin første sykepleierjobb.

- Dette viser hvilket rekrutteringspotensial som ligger i det å ha sykepleierstudenter i praksis. Suksess forutsetter imidlertid at praksisstedet tenker strategisk. Det må settes av tid og ressurser slik at gir studentene opplever tett oppfølging og veiledning av motiverte kontaktsykepleiere.», oppfordrer Horpestad

Traineestillinger
Fylkeslederen oppfordrer samtidig til mer bruk av traineestillinger, og da særlig i kommunene. Dette er stillinger for nyutdannede sykepleiere som sikrer dem særlig oppfølging og veiledning og der de arbeider flere måneder på ulike avdelinger over en avtalt periode. Stillingene er svært attraktive med mange nyutdannede søkere.

-  Kommunene bør ha strategier på både det å ha student i praksis og på hvordan de kan sikre at nyansatte kan oppleve den tryggheten og den kompetansen de må ha for å oppleve mestring.  Trainee-stillinger kan være en måte å gjøre dette på», fastslår Horpestad.

Nær halvparten av årets avgangsstudenter oppgir at de allerede i januar hadde et skriftlig eller muntlig tilbud om jobb som sykepleier etter endt utdanning.