Gratulerer med kvinnedagen!

Av Elin Lundby, 08.03.2019

Kvinnedagen oppsto for å underbygge kvinners rettigheter og støtte opp om allmenn stemmerett for kvinner. Internasjonalt står det igjen store utfordringer for våre søstre. Nasjonalt har vi kommet langt, men vi er ikke i mål.

Vi må blant annet fremdeles jobbe for at kvinner skal ansettes i hele stillinger.

Den utbredte deltidskulturen som eksisterer i helse- og omsorgsyrker i dag, er et resultat av en historisk utvikling:

 • På 1930-tallet var det vanlig med arbeidsuker på 70–80 timer i helse- og omsorgsyrkene, og arbeidet var ofte betraktet som et kall. Det var først og fremst de ugifte kvinnene som var yrkesaktive.
 • Arbeidstiden ble gradvis redusert på 1950- og 1960-tallet, men fortsatt var det vanlig at pleiepersonell arbeidet fulltid.
 • Etter hvert som det på 1970-tallet ble mer vanlig at sykepleiere fortsatte som yrkesaktive etter at de giftet seg og fikk barn, vokste det frem en deltidskultur. Bakgrunnen er at velferdsordningene ikke var så godt utbygd som i dag:
  • Fødselspermisjonen frem til 1977 var bare 12 uker.
  • Lange ventelister til barnehagene vitnet om at sykepleiere ønsket å være yrkesaktive.
  • Kort foreldrepermisjon og få barnehageplasser gjorde at mange kvinner som fikk barn på 1970- og 1980-tallet, derfor etterspurte deltidsstillinger.
  • Årsakene til at ansatte i helse- og omsorgsyrker arbeider deltid, er imidlertid endret siden da. Mens sykepleiere på 1970-tallet etterspurte deltidsstillinger, etterspør de i dag hele stillinger. (Ingstad, 2016).
  • Samtidige vet vi at mange av jobbene er svært slitsomme, og vi må ha respekt for at en del ikke makter å jobbe hel stilling.  Det er et stort tankekors at gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere er 57 år. Det må politikere og arbeidsgiver ta på alvor.
  • Men i likestillingens navn: - det burde være en selvfølge at det også i kvinnedominerte yrkesgrupper tilbys ansettelse i hel stilling.

GRATULERER MED DAGEN!