Ny forskrift om pasientjournal er vedtatt – gjelder fra 1. juli 2019

Av NSF, 12.03.2019

Dagens forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal erstattes av en ny pasientjournalforskrift. Den nye forskriften vil i større grad være tilpasset en digitalisert hverdag, pasientjournalloven fra 2014 og EUs personvernforordning.

Alle som yter helsehjelp har plikt til å føre journal etter helsepersonelloven §§ 39 og 40. Forskriften beskriver nærmere krav til journalføring og skal legge til rette for en pasientjournal sentrert rundt pasientens behov for helsehjelp. Helsepersonell skal ha rask og effektiv tilgang til nødvendige og oppdaterte pasientopplysninger, uavhengig av hvilken virksomhet som tidligere har behandlet pasienten. Samtidig skal personvernet ivaretas.

Forskriften har følgende hovedinnhold:

  • krav til journalføring og journalens innhold
  • presisering av dataansvarlig
  • nærmere regler om pasientinnsyn
  • krav til tilgangsstyring
  • retting og sletting av journalopplysninger
  • generelle systemkrav og krav til loggføring
  • behandling av journaler ved opphør av virksomhet
  • tilintetgjøring etter digitalisering


Den nye forskriften vil også gjelde for personell i apotek. Endringen gjelder kun personell i apotek som i dag har plikt til å føre journal etter helsepersonelloven.

Forskrift 17. desember 2014 nr. 1757 om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter er opphevet, og enkelte av bestemmelsene er innarbeidet i den nye forskriften om pasientjournal. Samtidig er reglene om tilgang til helseopplysninger internt i en virksomhet og mellom virksomheter harmonisert.

Videre er det tatt inn en ny bestemmelse hvor dataansvar presiseres i samsvar med EUs personvernforordning.

Ny forskrift kan leses her.