– Optimist foran Rikslønnsnemnda

Av NSF, 20.03.2019

I dag startet Rikslønnsnemnda behandlingen av tariffoppgjøret 2018 for 501 medlemmer av NSF i virksomheter organisert i NHO Handel og Service og NSF. Regjerningen besluttet at streiken måtte avblåses, og saken løses med tvungen lønnsnemnd.

Dette skjedde etter at NHO som første arbeidsgiverorganisasjon i helsesektoren varslet om lockout av alle NSFs medlemmer. Dette ville umiddelbart ført til fare for liv og helse.

– NHO har de dårligste tariffvilkårene for sykepleiere. Streiken i 2018 hadde som formål å rette opp dette. NSF ser fram til å fremføre våre argumenter for hvorfor den minste arbeidsgiverorganisasjonen i helsesektoren ikke kan gi langt dårligere vilkår enn alle de andre, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF.

Rikslønnsnemnda startet i dag behandlingen av oppgjøret mellom NSF og NHO Handel og Service. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud leder nemnda. Til venstre Magnus Buflod og Kari Tangen som møter for NSF i nemnda under denne behandlingen.

 

NSF har i mange år påpekt at Rikslønnsnemndas sammensetning ikke er egnet til å gi Rikslønnsnemnda legitimitet som nøytral tvisteløser. NSF ba sammen med Legeforeningen, Unio, YS og Akademikerne om at regjeringen ga Rikslønnsnemnda en ny sammensetning. Regjeringen valgte likevel å videreføre ordningen med at NHO og LO har faste plasser uavhengig av hvem som er parter i sakene som skal behandles

– Vi må tro at Rikslønnsnemnda vil gi saken en saklig og rettferdig behandling. De prinsipielle innvendingene består, og forbundet vil følge opp Regjeringens varslede arbeid med ny sammensetning.    

 – NSF, som organiserer omlag 90 prosent av alle sykepleiere i landet, og over 95 prosent av de organiserte sykepleierne i bedriftene som omfattes av tvisten. Det er naturlig at det er NSF som forhandler på våre medlemmers vegne.

Forbundslederen viser til at Norge og Rikslønnsnemnda ikke opererer i et vakuum, men må forholde seg til organisasjonsfriheten som er vernet både av norske lovregler og internasjonale konvensjoner.

 – ­NSF er den største profesjonsorganisasjonen i helsesektoren. Vår frie forhandlingsrett kan ikke begrenses av en forutgående enighet mellom LO og NHO som hindrer våre medlemmer i å fremme rettferdige lønnskrav. Dersom nemnda skulle fastsette et resultat i tråd med NHOs syn vil det innebære at vi blir underordnet en hovedorganisasjon vi ikke er medlem av, sier By. – Det kan vi aldri akseptere.

– Det er ingen grunn til at Rikslønnsnemnda skal gi den minste arbeidsgiverorganisasjonen i helsesektoren adgang til å lønne våre medlemmer under bransjestandarden for sykepleiere. Det ville i tilfelle være å gi en organisasjon et konkurransefortrinn som bare kan oppnås med Rikslønnsnemndas hjelp, fremholder Eli Gunhild By.

Det er ventet at Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger i løpet av uken.