Ny forskriftsfestet retningslinje for sykepleierutdanning

Av NSF, 22.03.2019

Fra 2020 skal ny nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning erstatte dagens rammeplan for sykepleierutdanning. Åtte ulike utdanninger har fått nye retningslinjer.

De nasjonale retningslinjene skal være styrende for lokale planer på utdannningsstedene.

Den nye forskriften skal sikre nasjonale beskrivelser av minimum sluttkompetanse for hver enkelt utdanning og samtidig bidra til oppdaterte utdanninger, i tråd med brukernes og tjenestenes behov.

De nasjonale retningslinjene skal også være fleksible og i tråd med samfunnsutviklingen, men samtidig gi forutsigbarhet. For å unngå kvalitetsforskjeller er det viktig å ha klare prinsipper som grunnlag for en enhetlig utdanning, selv om det vil være rom for lokale variasjoner.

– Vi har i flere år arbeidet for at et nytt styringssystem skulle komme på plass. Nå er forskriften her, og viktig fornying og utvikling skal settes ut i livet. Samspillet mellom utdanning og helsetjenesten skal styrkes. Lik utdanning og felles sluttkompetanse er en forutsetning for å sikre pasientene kvalifiserte sykepleiere, som gir forsvarlig, kompetent og omsorgsfull sykepleie. Godt samarbeid mellom de ulike utdanningsstedene er helt sentralt skal vi lykkes, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

De nye forskrifstfestede retningslinjene er publisert av Kunnskapsdepartementet.