Uønsket deltid - rapporter

Av NSF

Partene ble i tariffoppgjøret 2008 enige om å nedsette et partsammensatt utvalg som skulle vurdere ulike sider av deltid.

Brosjyren ”Fra stykkevis og delt – til fullt og helt!” er laget i samarbeid mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF), Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Delta og Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Fra utvalgets mandat:
”Flere kommuner har gjennomført tiltak for å redusere uønsket deltid, og de foreslåtte virkemidlene er utprøvd i mange kommuner. På denne bakgrunn nedsettes det er partssammensatt utvalg for å evaluere erfaringene med virkemidlene de siste årene, foreslå hensiktsmessige virkemidler og hvordan tiltakene bør gjennomføres lokalt. Utvalget skal se nærmere på ufordringene knyttet til bemanning/dekning av kompetanse i helger og kartlegge det reelle omfanget av uønsket deltid blant arbeidstakerne i sektoren”.

Utvalget har vurdert de ulike virkemidlene i forhold til om de har virket og hvorvidt noen av virkemidlene har hatt større effekt enn andre.

Utvalget avga rapporten Uønsket deltid (pdf) 15. januar 2010.