Rekruttering av sykepleiere

Av Lillian Elise Esborg Bergane, 28.03.2019

Fylkesmøte avholdt 27. mars 2019 ga med enstemmig flertall støtte til denne politiske uttalelsen fra NSF Telemark.

 

Sykepleiermangelen har satt sitt preg på helse- og omsorgssektoren de siste årene, og stadig flere tjenester forventes ivaretatt av kommunene. Innenfor knappe rammer skal et økende antall pasienter med kompliserte sykdommer behandles.

Det krever ansatte med relevant og høy faglig kompetanse. Dette betyr at det er og blir et stort behov for sykepleiere og spesialsykepleiere. Det mangler 5 900 sykepleiere på landsbasis, og kommunene melder om stor sykepleiermangel. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor for 2017 viser at det er vanskeligst å rekruttere og beholde sykepleiere.

Sykepleiermangelen skaper store utfordringer for kommunene. Det handler om hvilke tjenester pasienter, brukere og pårørende skal få. Samtidig vet vi at det finnes en arbeidskraftreserve. Deler av denne arbeidskraftreserven er sykepleiere i deltidsstillinger som ikke får tilbud om heltid. Det er dessverre også stort frafall fra sykepleieryrket. 1 av 5 slutter som sykepleiere før det har gått 10 år etter endt studie. De fleste slutter på grunn av stor arbeidsbelastning. NSF jobber for helsefremmende turnusordninger. Vi vet at mange forlater yrket eller velger deltidsstilling, fordi arbeidsbelastningen er for stor. Hvordan turnusen er lagt opp, har mye å si for hvordan turnusarbeideren opplever jobb og hvile.

Sykehusene kan lokke med høyere lønn sammenlignet med kommunene, og NSF ser at lønn er et virkemiddel som fremmer rekruttering. NSF har lansert sykepleierløftet og krever at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet skal tjene minst 500 000 innen utgangen av 2019. I tillegg til lønn, er det viktig med et utviklende fagmiljø, god organisering, god grunnbemanning og riktig bruk av kompetanse.

Det er sykepleiermangel i Telemark, men det er også en ubenyttet arbeidskraftreserve som vi må benytte. Dette krever tiltak og samarbeid med arbeidsgivere i kommuner, sykehus og andre helsevirksomheter.

Fylkesmøtet i NSF Telemark ber arbeidsgivere og politikere å sikre sykepleierbemanning i kommuner, sykehus og andre helseinstitusjoner.Sykepleiermangelen kan og må løses, slik at innbyggerne er sikret et likeverdig og trygt helsetilbud i kommuner og sykehus. Dette krever at arbeidsgiverne tar ansvar for tydelige tiltak:

  • Økt lønn med tanke på utdanning, kompetanse og ansvar
  • Hele stillinger, godt arbeidsmiljø og fagmiljø
  • Lønn under videreutdanning
  • Arbeidstidsordninger som gjør heltidsarbeid forenelig med god arbeidshelse, familie og sosialt liv

Fylkesmøtet NSF Telemark 2019