Jordmorforbundet møter regjeringspartiet Høyre for å drøfte utfordringer og felles løsninger for fødselsomsorgen og styrket kvinnehelse

Av nsf, 28.03.2019

Jordmorforbundet samarbeider tett med regjeringen og Høyre for å styrke arbeidet og sikre en rekke tiltak for en bedre kvinnehelse og en trygg fødselsomsorg. For å lykkes med dette vil regjeringen stimulere til et løft for jordmortjenesten og sikre tilstrekkelig jordmorkapasitet over hele landet. Høyre vil også utdanne flere jordmødre.

Jordmorforbundet ser fram til å samarbeide tett med Høyres Torill Eidsheim i helse- og omsorgskomiteen og medlem av Høyres stortingsgruppe rådgiver Hilde Hvaal Durban for å få til dette. Tilstede på møtet var også Trude Tennefoss Fostervold fra Jordmorforbundet styre.

Regjeringen vil i tillegg fortsette satsingen på en tverrfaglig helsestasjons- og skolehelsetjeneste med tilgjengelige ressurser i framtiden. Høyre er opptatt av å at helsestasjontilbudet skal inneholde tilbud om hjemmebesøk til mor etter fødsel og hjemmebesøk til nyfødte. Jordmødres rekvisisjonsrett på prevensjon har gitt reduksjon i antall aborter og uønskede graviditeter. Lett tilgang til prevensjon, god veiledning og tilgang til flere sikre prevensjonsmetoder har vært viktige tiltak i innsatsen for å forebygge uønskede svangerskap og abort.

Jordmorforbundet tok opp nødvendigheten av å stanse sentralisering av fødselsomsorgen. Sykehus med akuttberedskap og fødetilbud er en grunnstein i vårt solidariske velferdssamfunn, der folk skal ha likeverdige tjenester i hele landet, jf. Pasientrettighetsloven. Det innebærer at beredskap, trygghet og kvalitativt gode helsetjenester skal gjelde i alle deler av landet. I den nasjonale helse- og sykehusplanen som ble vedtatt for forrige periode var det bred politisk enighet om at vi fortsatt skal ha både små og store sykehus med akuttfunksjoner i Norge. I løpet av de 40 siste årene har antallet fødeinstitusjoner i Norge blitt redusert fra rundt 160 til 44. Det er fjernet hele 116 fødeavdelinger. Stortingsvedtak fra mai 2018 sier også at dagens fødetilbud skal sikres.

Jordmorforbundet krevde en tilgjengelig følgetjenestejordmødre og tok opp at jordmødre selvsagt skal ha betaling når de utfører følgetjeneste. Stortinget vedtok å gi regionale helseforetak“sørge for ansvar” for følgetjenesten fra 1. januar 2010. Helsedirektoratets kvalitetskrav til fødselsomsorgen legger til grunn et behov for en døgnkontinuerlig vaktberedskap og følgetjeneste der det er halvannen times reisevei til fødestedet. Følgetjenesten skal ha kompetanse til å håndtere eventuelle transportfødsler, og samtidig ivareta fødekvinnens behov for trygghet.
Direktoratet legger derfor til grunn at følgetjenesten med vaktberedskap skal omfatte jordmor eller fødselslege med tilstrekkelig kompetanse innen fødselshjelp. På tross av dette er ikke følgetjenesten tilstrekkelig utbygd i 20 prosent av kommunene. Helfo endret betaling for følgetjeneste oktober 2018, som fører til at kommuner sier opp avtaler og sykehus vil heller ikke ta regningen. Regjeringen lovet Jordmorforbundet at dette ville de ta raskt tak i for å få på plass.

Jordmorforbundet krevde i tillegg formell henvisningsadgang for jordmødre, og presiserte nødvendigheten av en ny NOU for å sikre at det blir en full gjennomgang av fødsels- og barselomsorgen, med spesielt fokus på overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunalt jordmortilbud.