God ledelse og sterke fagmiljøer – kvalitet i helsetjenesten

Av NSF

For å yte helsetjenester av god kvalitet trenger vi kompetente ledere i sterke fagmiljøer. 

Dyktige ledere i sykepleietjenestene er i realiteten en forutsetning for god pasientomsorg, behandling og utvikling av medarbeidere. Over en halv million personer er sysselsatt i helse- og sosialtjenestene. Den største andelen av disse er tilknyttet sykepleietjenestene i sykehjem, hjemmesykepleie og sykehus hvor de som oftest har en sykepleier som sin nærmeste leder.

En oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at sykehjem og hjemmesykepleie alene står for 28 % av de samlede utgiftene til helse- og omsorgstjenester i Norge. Sykepleietjenesten og lederne i disse tjenestene forvalter dermed store verdier på vegne av det norske samfunnet, både i form av penger og personell. Mer enn 6000 sykepleiere er ledere på ulike nivå i helse- og omsorgstjenestene.

Befolkningsutviklingen i årene fremover tilsier at etterspørselen etter arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene vil øke, mens tilgangen vil være begrenset. Samtidig står tjenestene overfor store endringer med økt bruk av teknologi, endringer i ansvars- og oppgavedeling mellom tjenestenivåer og personellgrupper. Kravet til kompetanse og kontinuerlig faglig oppdatering vil øke. Sykepleieledere på alle nivå vil få en sentral rolle og et stort ansvar når det gjelder å tilrettelegge for, og lede dette endringsarbeidet. For å lykkes må de ha rammevilkår som gjør det mulig å lede – ikke bare administrere. I dag er virkeligheten ofte en annen.

Våre ledere på pasientnært nivå har ofte ansvar for døgnkontinuerlige tjenester med ansvar for mange og alvorlig syke pasienter. Personellbehovet i disse tjenestene er stort. Utbredt bruk av deltidsarbeid bidrar til å øke antall ansatte. For sykepleielederne betyr dette at de ofte har ansvar for et stort antall ansatte. Personalansvar for 35 medarbeidere er vanlig. Personalansvar for 50 medarbeidere eller mer er ikke uvanlig. Dette betyr at sykepleielederne i dag har lite rom for å følge opp sine medarbeidere, tenke langsiktig og drive et målrettet endrings- og omstillingsarbeid med vekt på fagutvikling, kvalitet og kompetanse. Dette er dårlig nytt for pasientene, de ansatte og for samfunnet.

Kommuner og foretak har allerede i dag problemer med å rekruttere sykepleiere, spesialsykepleiere, og jordmødre. Sykepleiermangelen ventes å øke kraftig i årene fremover. Konsekvensene er alvorlige for pasienter og pårørende. Gjennom medlemsundersøkelser i Norsk Sykepleierforbund vet vi hva som er viktig for at sykepleierne ønsker å bli i en jobb, og hva som fører til at de vil slutte. Stor arbeidsbelastning og dårlig ledelse er blant de viktigste faktorene til at våre medlemmer vil bytte jobb. God ledelse og gode fagmiljø er med andre ord avgjørende.

I år er det kommunevalg. Undersøkelser viser at mange beslutningstakere vet for lite om de utfordringer som helse- og omsorgstjenesten står overfor. Kunnskapen blir dårligere jo lengre opp i systemet man er. Jeg vil oppfordre tydelige, modige og stolte sykepleieledere til å bruke denne valgkampen for å vise politikere i sin kommune:

-        hvilket ansvar sykepleiere bærer i alle deler av helsetjenesten

-        oppgavene vi løser

-        forskjellen vi utgjør

-        Konsekvensen av sykepleiermangel