Kvalitetsstempel for NSFs bistandsarbeid

Av NSF, 11.04.2019

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har signert ny rammeavtale med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad). Dette betyr at NSF fortsetter sitt internasjonale bistandsarbeid med økonomisk støtte fra Norad. Avtalen går over 5 år (2019 – 2023) og har en total ramme på 29 millioner kroner. 

- Det at NSF nå har fått en avtale er basert på kvaliteten både i prosjektene men også i systemene NSF har på plass, sa Fredrikke Kilander, underdirektør i avdeling for sivilt samfunn i Norad.

Det var 37 søkere om midler til ulike bistandsprosjekt gjennom Norad. Ti endte opp med en avtale, inkludert NSF.

- En ny avtale med Norad er et solid kvalitetsstempel, understreker Olaug Flø Brekke, generalsekretær i NSF. Det er hard konkurranse om midlene og kravene er høye både til kostnadseffektivitet, resultatstyring og økonomistyring. Og så må selvfølgelig prosjektene være relevante for nasjonale planer i samarbeidslandene.

Disse var med da kontrakten mellom NSF og Norad ble inngått. F.v: Aren S Labianca, seniorrådgiver i Norad, Fredrikke Kilander, underdirektøri Norad, Olaug Flø Brekke, generalsekretær i NSF, Kari Bugge, fagsjef i NSF, Kristin Iversen, seniorrådgiver i NSF, og Silje Handeland, seniorrådgiver i NSF.

 

Norsk Sykepleierforbund har valgt å konsentrere sitt bistandsarbeid om å støtte utviklingen av sterke sykepleierorganisasjoner i land i Sørøst-Afrika. Per i dag samarbeider NSF med sykepleierforbundene i Rwanda (RNMU) og Malawi (NONM).

Sykepleie er et internasjonalt fag, og tverrkulturell forståelse og globalt samarbeid er en viktig del av fremtidens sykepleie. Derfor er internasjonal bistand også en integrert del av NSFs identitet. Det er nedfelt i formålsparagrafene at NSFs arbeid skal fremme internasjonal forståelse og solidaritet, og kjempe for et samfunn bygget på flerkulturell forståelse og likeverd. Dette innebærer, blant annet, å ivareta sykepleiernes vilkår i forhold til utdanning, faglig utvikling, organisering, lønn og sikkerhet på arbeidsplassen – samt å påvirke samfunnsforholdene til det beste for befolkningens helse. Dette gjør NSF ved å støtte utviklingen av sterke sykepleierorganisasjoner – sykepleier til sykepleier – noe som fortsetter å være bærebjelken i Norsk Sykepleierforbunds bistandsarbeid i perioden 2019-2023.

I samarbeid med RNMU og NONM har NSF jobbet med å utarbeide en ny femårsplan og tilhørende søknad siden våren 2018. NSF har en kompetanse og en erfaring som ingen andre norske aktører på bistandsfeltet har. Som forbund har NSF en enestående innsikt i de ulike stadiene i utviklingsprosessen av en sykepleierorganisasjon med dobbelt mandat, det vil si organisasjoner som både er profesjonsorganisasjoner og fagforbund. I tillegg besitter NSF en bred fagkompetanse innenfor de mange fagfeltene som organisasjonene jobber med, det vil si fag- og helsepolitiske temaer som sykepleierutdanning og ledelse, forskning, forhandling, arbeidsrett, medlemsrekruttering, etc. NSF har også flere tiårs erfaring med internasjonal bistand og solidaritet med god kontekstforståelse og ekspertise innenfor resultatbasert prosjektledelse og økonomistyring. NSF bidrar dermed både til oppnåelse av helsemål og til utviklingen av sivilt samfunn, som er en viktig drivkraft i samfunnsutviklingen i alle land. NSFs bistandsarbeid utgjør en nødvendig del av arbeidet mot sentrale målsetninger i norsk utviklingspolitikk, inkludert bærekraftsmål 3 (god helse) og bærekraftsmål 8 (anstendig arbeid).

Vil du vite mer?

Se filmen om NSFs bistandsarbeid

Les artikler fra NSFs bistandsarbeid