Helseforetakene må ta tak i sykepleiermangelen

Av NSF, 12.04.2019

Sykepleierforbundets melding til de regionale helseforetakene er klar: De må ta grep for å løse sykepleiermangelen.

NSF har tatt opp sykepleiermangelen i sine årlige kontaktmøter med de regionale helseforetakene. Så langt har NSF møtt Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest. I mai skal det være møte med Helse Nord.

  – Mangelen på sykepleiere og heltidsstillinger har vært sentralt i møtene. Jeg opplever at de regionale helseforetakene lytter til oss og tar utfordringene knyttet til dette på alvor, men vi har fortsatt et stykke igjen, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

 Fra møtet med Helse Sør-Øst RHF. Fra venstre: Nestleder i NSF Solveig Kopperstad Bratseth, forbundsleder i NSF Eli Gunhild By og administrerende direktør i Helse Sør-Øst Cathrine Lofthus.

Sykepleiermangel

NSF er spesielt bekymret for mangelen på sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre, og har bedt helseforetakene ta tak i den økende mangelen. Tall fra NAV viser en eksplosiv vekst av mangel på både sykepleiere og spesialsykepleiere. Veksten var på hele 43% fra 2017 til 2018. 

– NSF er svært bekymret for mangelen på spesialsykepleiere, en mangel som bare vil bli større hvis det ikke tas grep.  Sykepleiermangelen gjør at pasienter ikke får den behandlingen og pleien de har behov for. Et eksempel på det er at mange operasjoner må utsettes fordi det ikke er nok operasjonssykepleiere, sier Eli Gunhild By.

 

Fra møtet med Helse Vest RHF. Fra venstre: Foretakstillitsvalgt i Helse Vest Wenche Røkenes, administrerende direktør i Helse Vest Herlof Nilssen og forbundsleder i NSF Eli Gunhild By.


Heltidsstillinger

By ba også helseforetakene ta tak i deltidsproblematikken. På tross av sykepleiermangel og et betydelig politisk fokus på behovet for økt heltid, er fortsatt cirka halvparten av stillingene som lyses ut i spesialisthelsetjenesten deltidsstillinger.

– Helseministeren har krevd at sykehusene skal lyse ut hele stillinger, men det følges ikke opp i stor nok grad, sier By.

Heltidsarbeid gir forutsigbarhet og stabilitet for både arbeidsgiver, pasientene og den enkelte ansatte. Det legger til rette for gode fagmiljøer, kompetanseutvikling, og det skaper godt arbeidsmiljø og gir lavere sykefravær.

Psykisk helsevern

NSF utfordret de regionale helseforetakene på at sykepleiernes spesialistkompetanse ikke blir benyttet godt nok i psykiske helsevern.

– Sykepleiere i disse tjenestene må anerkjennes som spesialister, og gis samme selvstendige ansvar som sykepleiere innen somatikk, sier By.