Har du saker du vil ha på Landsmøte 2019?

Av Mette Mikkelsen, 24.04.2019

Viser til vedtektene § 8 D:           

Prinsipielle saker som vedrører organisasjonens funksjon, arbeidsform og struktur skal behandles på landsmøtet. Medlemmer som ønsker å fremme saker til landsmøtet, skal fremsende disse gjennom sitt fylkeskontor. Sakene må være forbundsstyret i hende minst 6 måneder før landsmøtets åpning                                                                                                                                                      Sakene skal være begrunnet/utredet, frist for å sende inn saker til fylkeskontoret er 25. april 2019.

Mal - Saksframlegg Hordaland LM 2019

De medlemmene som vil sende inn saker til landsmøte, skal sende de via fylkeskontoret hordaland@nsf.no  ikke via fylkesstyret. Formålet med ordningen er at de medlemmene som vil fremme saker til LM kan få rettleding, slik at ikke likt og ulikt blir sendt inn. Sakene skal være grunngitt og utredet. Det er forslagsstilleren som er ansvarlig for at det er gjort. Medlemmene eller medlemmer i fylkesstyret kan selvsagt sende inn saker men ikke bare som en opplisting – uten at de er begrunnet og klargjort.

Hver sak må sendes inn på eget ark med begrunnelse og klar for videresendelse.