Jordmordagen 5. mai

Av Trude Hansen, 02.05.2019

Fylkesleder Linda Lavik og leder av faggruppa for jordmødre, Janne Iversen, har skrevet innlegg i forbindelse med jordmordagen 5. mai.

Gratulerer med dagen til alle jordmødre!

Jordmordagen 5. mai

Statsministeren ønsker seg flere barn i Norge, og det gjør vi også. Hvert år fødes det omlag 60 000 barn i Norge. Gjennom de siste årene har det skjedd store endringer i fødsels- og barselomsorgen. Samtidig observeres det en økning i gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende, økt BMI hos gravide og flere gravide med alvorlig grunnlidelse. Dette innebærer økt risiko og fare for komplikasjoner både før, under og etter fødsel. Dette er forhold som krever økt innsats i fødselsomsorgen både fra kommune- og spesialisthelsetjenesten.

I Buskerud er det mange fødende som har lang avstand til sykehus. Dette gjelder alle i Hallingdal, øverst i Numedal og i midtfylket. Stortinget har gitt de regionale helseforetakene “sørge for ansvar” for følgetjenesten fra 1. januar 2010. Helsedirektoratets kvalitetskrav til fødselsomsorgen legger til grunn et behov for en døgnkontinuerlig vaktberedskap og følgetjeneste der det er halvannen times reisevei til fødestedet. Forskning (Engjom) viser at det er opptil en doblet risiko for livstruende komplikasjoner for fødende med mer enn én times reisevei til fødeinstitusjon. Risiko for ikke-planlagt fødsel utenfor sykehus er doblet. Av 60.000 fødende årlig føder rundt 450 av disse ufrivillig utenfor fødeavdelinger, og dette tallet er stigende.

Følgetjenesten skal ha kompetanse til å håndtere eventuelle transportfødsler, og samtidig ivareta fødekvinnens behov for trygghet. Direktoratet legger derfor til grunn at følgetjenesten med vaktberedskap skal omfatte jordmor eller lege med tilstrekkelig kompetanse innen fødselshjelp. På tross av dette er ikke følge-tjenesten tilstrekkelig utbygd mange steder.

Sykehus med akuttberedskap og fødetilbud er en grunnstein i vårt solidariske velferdssamfunn, der folk skal ha likeverdige tjenester i hele landet, jf. Pasientrettighetsloven. Det innebærer at beredskap, trygghet og kvalitativt gode helsetjenester skal gjelde i alle deler av landet. I den nasjonale helse- og sykehusplanen var det bred politisk enighet om at vi fortsatt skal ha både små og store sykehus med akuttfunksjoner i Norge. I løpet av de 40 siste årene har antallet fødeinstitusjoner i Norge blitt redusert fra rundt 160 til 45. Stortingsvedtak fra mai 2018 sier også at dagens fødetilbud skal sikres. Over 6.000 barn er de siste 15 årene blitt født utenfor sykehus i Norge (Gunnarson). Risikoen for komplikasjoner dobles, dersom reisevei til fødeinstitusjon er over en time.

Hallingdal kommunene har følgetjeneste. Jordmødrene er på vakt døgnet og året rundt for å ivareta de fødende ute i distriktene. Jordmødrene har ett enormt ansvar og gjør en uunnværlig jobb blant de gravide og fødende i distriktene. I tillegg til følgetjenesten så har de også ansvar for resten av fødselsomsorgen. Andelen kvinner mellom 15 og 45 år som hadde mer enn én times reiseavstand til fødeavdeling, økte med ti prosent fra 2000 til 2010. Tallet på fødeinstitusjoner med akuttfunksjon i Norge ble i den perioden lavere enn Verdens Helseorganisasjon anbefaler. Vi støtter derfor Bunadgeriljaens kamp for jordmødre i distriktene og opprettholdelse av fødetilbud. Tryggheten for en fødende i det å ha med seg jordmor på reisen til sykehuset, er den viktigste kvalitetsindikatoren for en trygg fødselsomsorg. 5. mai er den internasjonale jordmordagen. Dagen markeres over hele verden. Vi trenger en godt utbygd jordmortjeneste i Buskerud, slik at fødende er trygge. Det er det viktigste for at det skal fødes flere barn, slik statsministeren ønsker.

Gratulerer med dagen til alle jordmødrene i Buskerud.

Hilsen Norsk Sykepleierforbund Buskerud

v/fylkesleder Linda Lavik og leder av faggruppa for jordmødre Janne Iversen