Folkehelse krever modige grep

Av Astrid Grydeland Ersvik, 10.05.2019

I den muntlige høringen på Stortinget 9.mai, vektla NSF kampen mot sosial ulikhet i helse. Tidlig innsats for barn og unge, og primærhelseteam var to av tiltakene nestleder Karen Bjøro trakk fram.

I den muntlige høringen la nestleder Karen Bjøro fram NSFs innspill. Fra fag- og helsepolitisk avdeling deltok seniorrådgiver Astrid Grydeland Ersvik.

NSF har tidligere levert høringsinnspill til folkehelsemeldingen, og et kort skriftlig innlegg til den muntlige høringen.

NSF er godt fornøyd med at det skal utarbeides en ny NCD-strategi (NCD=ikke-smittsomme sykdommer), og ønsker å være en aktiv bidragsyter i utviklingen av denne. Vi ønsker også en rusreform velkommen, men mener at det ikke er tilstrekkelig satsing på rusfeltet - vi har etterspurt en overlevelsesstrategi.

I primærhelseteam vil avansert kliniske sykepleiere spille en viktig rolle, både med tanke på NCD, psykisk helse og rus.

Å sikre gravide, barn og unge tilgang på jordmødre og helsesykepleiere er vesentlig for folkehelsa - en god helse starter i svangerskapet og de første leveårene. Det må utdannes flere jordmødre og helsesykepleiere, og styrkingen av helsestasjon- og skolehelsetjenesten må fortsette og forsterkes.

NSF har trukket frem betydningen av forebyggende hjembesøk til eldre, og fikk også spørsmål om dette i den muntlige høringen. I løpet av 2019 skal vi gjennomføre studiebesøk til flere kommuner som har gjort seg erfaringer med lavterskeltilbud og forebyggende hjembesøk til eldre.

Skal vi lykkes, må folkehelsearbeidet framsnakkes og ikke fremstilles som en moraliserende overprøving av folks levesett. Folkehelsearbeidet må prioriteres og heies fram, av politikere og alle oss andre!