Kort om arbeidsavklaringspenger

Av NSF

Arbeidsavklaringspenger (AAP) ble innført 01.03.10. Arbeidsavklaringspenger erstatter rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad.

Vilkårene for å motta arbeidsavklaringspenger er i hovedsak lik de ordningene de erstatter. Vilkårene for å få arbeidsavklaringspenger er at du har nedsatt arbeidsevne med minst 50 % (30% ved yrkesskade) på grunn av sykdom, skade eller lyte, og har:

  • behov for aktiv behandling, eller (tidl. rehabiliteringspenger)
  • behov for arbeidsrettet tiltak, eller (tidl. attføring)
  • etter å ha prøvd tiltak etter bokstavene a eller b fortsatt anses å ha en viss mulighet for å komme i arbeid, og får oppfølging fra NAV for å bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid som du kan utføre (tidl. tidsbegrenset uførestønad)

Når du søker om arbeidsavklaringspenger blir det gjort en funksjonsvurdering av deg og NAV vil på bakgrunn av denne utarbeide en aktivitetsplan du må følge.

Arbeidsavklaringspenger utgjør ca 66 % av tidligere inntekt. I tillegg gis det barnetillegg dersom du forsørger barn under 18 år. Det kan også ytes forskjellige tilleggsstønader for å kompensere for bestemte utgifter i forbindelse med gjennomføringen av et arbeidsrettet tiltak.

Innføringen av arbeidsavklaringspenger gir særlig to merkbare endringer; du må fylle ut meldekort hver fjortende dag der du må oppgi arbeid og aktivitet de forrige 14 dagene, og arbeidsavklaringspengene utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av opplysningene i meldekortet hver fjortende dag.

Arbeidsavklaringspengene beregnes ut fra 37,5 timers uke, selv om arbeidsavtalen for eksempel sier 35,5 timer i 100% stilling. Dersom du jobber turnus må du føre opp gjennomsnittlige arbeidstimer hver uke på meldekortet.

Eksempel: du skal ha utbetalt 50 % arbeidsavklaringspenger (arbeidsevnen er nedsatt med 50%), du jobber da 50 % stilling som utgjør 18.75 timer i uken (37,5:2). Du må da føre 18,5 timer den ene uken og 19 timer den neste, uavhengig av hvor mange timer du faktisk jobber i den enkelte uke. Dersom du jobber ekstravakter skal du imidlertid føre opp disse i tillegg. Vær OBS på at du mister arbeidsavklaringspengene dersom du jobber over 60%.

Vil du vite mer om arbeidsavklaringspenger kan du gå inn på NAVs nettside.