Prosjekt Legevaktbil i Indre Østfold – suksess med usikker fremtid

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 27.05.2019

Sparte sykehusinnleggelser. Sparte ambulanseturer. Og pasienter ferdigbehandlet på stedet. Det er noe av erfaringene etter 109 dagers prøveprosjekt med legevaktbil i Indre Østfold. En suksesshistorie som kan bidra til å gi befolkningen bedre helsetjenester uten behov for sykehusinnleggelser og redusere presset på akuttmottaket på sykehuset. Manglende finansiering truer imidlertid legevaktbilens fremtid.

På Samhandlingsutvalgets møte 16. mai presenterte Espen Storeheier og Kristian Devold, hnholdsvis fagsjef og leder for Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter (Helsehuset i Askim), deres erfaringer med prosjekt legevaktbil. Tilhørerne var toppledere i Sykehuset Østfold og
østfoldkommunene.

Fra 19. november 2018 til 31. mars 2019 har Indre Østfold prøvd ut ordningen med legevaktbil. Bilen har vært bemannet med lege og sykepleier med paramedic-utdanning. Legevaktbilen har rykket ut til blant annet skrøpelige eldre pasienter på Indre Østfolds syv sykehjem. Her har lege vurdert pasienten og igangsatt behandling på stedet ved behov. Målet har vært at ingen sykehjemspasienter skal legges inn akutt på Sykehuset Østfold uten at de har vært tilsett av legevaktbilens lege.

109 dagers erfaring viste;
I prosjektperioden har legevaktbilen vært i drift mandag – lørdag kl. 17 – 23/22. Det har vært 287 utrykninger/sykebesøk med lege og paramedic. Det førte til 50 sparte innleggelser på sykehus. 126 ble ferdigbehandlet på stedet. Og det ble spart 212 ambulanseturer.

I tillegg til at dette er et godt samfunnsøkonomisk tiltak, er det viktigste at pasienter har blitt spart for krevende syketransport og sykehusinnleggelser. Det har også bidratt til å dyktiggjøre legevaktleger. I prosjektperioden har Sykehuset Østfold bidratt med sykepleier/paramedic, mens kommunene allerede hadde leger som var tilknyttet legevakttjenesten. Det utløste dermed ikke
ekstra kostnader.

Stram økonomi i Sykehuset Østfold gjør at ordningen med at sykehuset stiller med paramedic, opphører nå når prosjektperioden er over. Imidlertid vil det bli søkt om ekstramidler fra Helse Sør-Øst for å kunne fortsette å bemanne legevaktbilen også med denne kompetansen.

Sykehuset Østfold har de siste årene hatt stor pasienttilstrømming til akuttmottaket, stort overbelegg og mange korridorpasienter. Derfor har sykehuset iverksatt et kapasitetsprogram med ulike tiltak for å redusere presset på sykehustjenester. I følge Espen Storeheier og Kristian Devold fra Helsehuset er erfaringene med legevaktbilen i Indre Østfold det tiltaket i kapasitetsprogrammet som har hatt best effekt, fordi det har ført til færre transporter og innleggelser på Sykehuset Østfold. Nå setter de sin lit til at Helse Sør-Øst ser nytten av erfaringene med legevaktbil og sørger for nødvendig finansiering for fortsatt drift med samme bemanning.

Les mer om prosjekt Legevaktbil her; https://sykehuset-ostfold.no/nyheter/styrker-legevaktbiler-i-indre-ostfold