Utlysning av stipend 2019

Av Line Helen Wedø Bårdsen, 29.05.2019

Medlemmer av NSFs faggruppe for e-helse har mulighet til å søke om stipend

 for deltakelse på faglige, e-helsearrangementer som f.eks kurs, seminarer, konferanser.

Det er satt av kr 40.000,- til stipender i 2019, fordelt likt på to tildelinger. Midlene vil fordeles til flere søkere, hvor maksimumsbeløp for tildeling til den enkelte er kr 6000,-.

Søknadsfrister:
10. juni 2019
10. november 2019

Søknaden må inneholde opplysninger om:
• Hva ønskes stipendet brukt til.
• Program for det aktuelle arrangement (som vedlegg).
• Kostnadsoverslag.
• Dato for tidligere mottatt stipend fra NSFs faggruppe for e-helse.

Kriterier:
a) Søker må være medlem i NSFs faggruppe for e-helse og være ajour med medlemskontingenten.
b) Det tildeles ikke stipend til samme person før det har gått 3 år fra forrige tildeling.
c) Arrangementet det søkes stipend til må gjennomføres i 2019.
d) Beslutning om tildeling fattes av styret i NSFs faggruppe for e-helse etter følgende kriterier: 
1) e-helserelevans i arrangementets program, 2) loddtrekning ved sidestilte søknader etter punkt 1.
e) Utbetaling skjer etter at kasserer har mottatt bilag for faktiske utgifter i forbindelse med arrangementet.
f) De som tildeles stipend kan bli forespurt om å presentere stoff fra arrangementet i nyhetsbrev/på nettside i samarbeid med styret i NSFs faggruppe for e-helse.

Søknad sendes elektronisk til nestleder av NSFs faggruppe for e-helse v/Cecilie Varsi,

cecilie.varsi@rr-research.no.


Vi håper mange vil benytte seg av muligheten! Lykke til!