NSF støtter de streikende

Av NSF, 03.06.2019

– Vi mener at en grense på 20% diskriminerer deltidsansatte.  Dette er et syn NSF har formidlet gjennom Unio i høringer knyttet til offentlig tjenestepensjon, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

LO og YS er i streik ved sykehusene for pensjonsopptjening fra første krone. Så sent som i en rapport fra partssammensatt utvalg i Spekter fra mars 2019 uttaler en samlet arbeidstakerside:

Organisasjonene mener en nedre grense for innmelding på 20 % stilling diskriminerer deltidsansatte og har kjønnsskjev effekt jfr aml. § 13-1. Tariffpartene har et ansvar for å rette opp diskriminerende bestemmelser i tariffavtaler uten hensyn til kostnader.

Organisasjonene mener grensen ikke tjener noe saklig formål og er uforholdsmessig inngripende overfor de som utelukkes fra pensjonsordningen. De forhold som Arbeidsretten i ARD 2013-227 konkluderer med innebærer forskjellsbehandling av arbeidstakere under 14 t pr uke, gjelder også for arbeidstakere som jobber under 20% stilling.

For sykepleiernes del er nedre grense for innmelding fastsatt i lov om pensjonsordning for sykepleiere.