Årets forskningsartikkel 2019 kåret

Av Espen Gade Rolland, 26.06.2019

Styret i NSF-SPoR gratulerer Ritva Kyrrø Jacobsen, Jorunn Sørgård, Bengt Eirik Karlsson et al. med årets forskningsartikkel som ble kåret ved NSFs Sykepleierkonferanse innen psykisk helse og rus. 

Juryen ble nedsatt av styret i NSF-SPoR i desember 2016 og har bestått av Åshild Fause, 1. amunaensis ved universitetet i Tromsø hun har ledet komiteen, Stian Biong, professor ved universitetet i Sør-Øst Norge og Oslo kommune, samt Arve Almvik, dossent ved Nord universitet og NAPHA. 

Styret i NSF-SPoR har nominert vitenskapelige artikler publisert i 2018 og med en sykepleier som førsteforfatter. Kriteriene for tildeling kan du lese her.

 

Årets forskningsartikkel: Open dialogue behind locked doors» - exploring the experiences of patients, family members, and professionals with network meetings in a locked psychiatric hospital unit: A qualitative study by Ritva Kyrrø Jacobsen, Jorunn Sørgård, Bengt Eirik Karlsson et al.

BEGRUNNELSEN FOR KOMITEENS AVGJØRELSE:

Årets forskningsartikkel er velskrevet og løfter fram betydningen av dialog og samarbeid mellom pasient, familie og nettverk, og det profesjonelle hjelpeapparatet gjennom psykoselidelse i psykisk helsevern. Prisvinnerne viser i sin artikkel hvordan åpne dialoger som tilnærming i nettverksmøter ved lukkede psykiatriske avdelinger, kan bidra til at brukermedvirkning får en større plass enn det man tradisjonelt har lyktes med innen psykisk helsevern.

Studien er både klinisk nyttig og relevant idet den utforsker og beskriver erfaringer fra både pasienter, familiemedlemmer og profesjonelle i samhandling rundt pasientforløp gjennom psykoselidelse fra innleggelse i psykisk helsevern til utskriving til det kommunale helsearbeidet.

Forskningen har ikke et klart sykepleiefaglig fokus, men kunnskapen den bringer er nyttig fordi den løfter fram og synliggjør sykepleieres ansvar og delaktighet i oppfølgingen av mennesker med psykoselidelse i forløp fra institusjon til kommunale tjenester.
Studien oppfyller videre flere av satsingsområdene til Norsk Sykepleierforbund som det å utvikle sammenhengende og helhetlige helse- og omsorgspraksiser og å synliggjøre sykepleiernes ansvar for å utvikle kvalitet i psykiske helsetjenester.

Studien vil kunne gi implikasjoner for praksis ved at den utfordrer tradisjonell psykiatrisk behandling i lukkede avdelinger i psykisk helsevern. I nettverksmøter som vektlegger åpen dialog, tillegges pasienten ansvar for møteinnkalling og det forventes økt delaktighet i egen behandling og oppfølging. Gjennom dialog med fokus på deltakernes opplevelser og erfaringer knyttet til bakgrunn for innleggelse, forhold under innleggelsen og planer for utskriving, vil betydningen av samhandling på tvers av behandlingsnivå få økt fokus.

 

Artikkelen kan du lese her: Open Dialogue behind locked doors” – exploring the experiences of patients, family members, and professionals with network meetings in a locked psychiatric hospital unit: A qualitative study