Sykepleiermangelen koster kommune-Norge milliarder

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 02.07.2019

1.2 milliarder kroner har kommune-Norge brukt på innleie fra vikarbyrå i 2018. Mest penger er brukt på innleie av sykepleiere. Sykepleiermangelen koster.

Sykepleierforbundet har kartlagt kommunenes innkjøp av tjenester fra vikarbyrå i pleie- og omsorgssektoren. Fra 2017 til 2018 økte kommunenes utgifter til vikarbyrå med nær 100 millioner kroner. Det er en dyr og dårlig løsning på en konstant mangel på kvalifisert personell. Sykepleierforbundet etterspør derfor en nasjonal rekrutteringsplan for sykepleiere.

70 millioner kroner til vikarbyrå i østfoldkommunene

Det er stor sykepleiermangel i Østfolds pleie- og omsorgstjeneste. En fersk undersøkelse Sykepleierforbundet har gjort i fylkets pleie- og omsorgstjeneste viser at det er stor forskjell på planlagt og faktisk bemanning. I en av fem sykepleiervakter mangler det sykepleiere. Ofte brukes det ufaglærte i disse vaktene. I tillegg bruker 14 av 18 østfoldkommuner innleie av sykepleiere fra vikarbyrå.

Her er det imidlertid store forskjeller; Spydeberg er den av østfoldkommunene som har brukt mest penger på vikarbyrå. I 2018 brukte kommunen nær 19 millioner kroner på å kjøpe denne tjenesten. Det er svært mye for en kommune med så få innbyggere. Det samme gjelder Eidsberg, som brukte 8.7 millioner kroner på vikarbyrå. Av bykommunene er det Fredrikstad og Halden som har brukt mest. Begge brukte 10.5 millioner kroner på vikarbyrå i 2018.

Det er lite som tyder på at kommuner som bruker lite på vikarbyrå, har en bedre sykepleierdekning. Gjennomgående er bemanningen for knapp; det er ikke tatt høyde for sykefravær, permisjoner og ferieavvikling. Løsningen er hverken å bruke ufaglærte eller vikarbyrå, men å bemanne opp slik at kommunenes pleie- og omsorgstjeneste er rustet til å sikre pasientene gode helsetjenester. Ved å øke bemanningen får man sterkere fagmiljø. Det virker også rekrutterende og burde være i kommunenes interesse.

Passive kommuner uten plan

Utgiftene til vikarbyrå er ingen klok investering – kun nødløsning. Østfoldkommunene preges fortsatt av store rekrutteringsproblemer når det gjelder sykepleiere. Mens det lenge har vært godt kjent at det er vanskelig å rekruttere til fylkets sykehjem, ser vi nå at det også har blitt vanskeligere å rekruttere til hjemmesykepleien.

Likevel mangler de fleste østfoldkommunene en rekrutteringsplan. Mens millionene renner ut av kommunekassa og vikarbyråene øker sine overskudd, er det lite vilje til å investere i permanente løsninger. I stedet for å bruke nettstedet Sykepleien Jobb der man kan nå alle landets sykepleiere, velger de fleste å annonsere på egen hjemmeside. Knapt halvparten av sykepleierstillingene som lyses ut, er hele. Lønn er et av de viktigste virkemidlene arbeidsgivere har for å få tak i dyktige fagfolk. Likevel tilbyr de færreste lønn over minstelønn når man jakter på landets meste etterspurte yrkesgruppe. Er det rart østfoldkommunene har rekrutteringsproblemer?

Sykepleiermangelen er stor. Og den er økende. I stedet for å sløse bort milliarder på vikarbyrå vil Sykepleierforbundet ha et sykepleierløft der det investeres i både å utdanne, rekruttere og beholde sykepleiere. Og sist, men ikke minst, trenger vi et lønnsløft som gjør det mer attraktivt for sykepleiere å jobbe i kommunehelsetjenesten. Da må kommunene tilby høyere lønn enn sykehuset. Det er det få som gjør i dag.

Vedlagt finner du resultatet fra 422 kommuner. Øverst i tabellen finner du Østfolds kommuner.