Om tall, fakta og sykepleierlønn

Av Nina Horpestad, 30.07.2019

I et innlegg med tittelen "Ja, lønn er viktig!" i Stavanger Aftenblad blir fylkesleder Nina Horpestad i NSF Rogaland beskyldt for å komme med en rekke feilaktige påstander av forhandlingssjef og direktør for strategi og styring i Stavanger kommune. Det er en påstand hun ikke er enig i.

Om tallretorikk og sykepleierlønn

av Nina Horpestad, fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund Rogaland

NSF Rogalands anbefalinger (Prøv med lønn, da vel!) til Stavanger kommune om å vurdere og bruke deler av de 25 millionene som går til vikarutgifter til å øke sykepleierlønningene, har tilsynelatende ikke gått helt hjem hos de som styrer pengesekken i kommunen.  Forhandlingssjef Tom Fossmark og direktør for strategi og styring i kommunen Gunn Claire Westad, anerkjenner riktignok at organisasjonenes oppgave er å kjempe for høyere lønn, men mener tilsynelatende at det det ikke er riktig tidspunkt nå – etter at sentrale parter ble enige om en minstelønn på 500 000 kroner for sykepleiere med 10 års ansiennitet.  Jeg blir sågar beskyldt for å snakke ned sentral garantilønn i deres innlegg «Ja, lønn er viktig!» i Aftenbladet fredag 26.juli.

At de mener det, lever jeg og NSF godt med.  Så lenge vi ikke klarer å rekruttere sykepleiere til ledige stillinger har både NSF og arbeidsgivere fortsatt en jobb å gjøre. Det hjelper ikke de nyutdannede med ingen eller få års ansiennitet at det ble foretatt et riktig og helt nødvendig løft for sykepleiere med 10 og 16 års ansiennitet.

Jeg må også akseptere at Fossmark og Westad ikke med ett ord kommenterer disponeringen av de 25 millionene til vikarutgifter opp mot de mange ledige sykepleierstillingene i kommunen – som var bakgrunnen for mitt innlegg.

Det jeg imidlertid finner mer utfordrende å akseptere, er beskyldningen om at NSF kommer med en rekke feilaktige påstander, og at jeg ikke forholder meg til fakta. For jeg er selvfølgelig helt enig med Fossmark og Westad i at fakta skal være korrekte.

Fossmark og Westad mener det ikke er riktig når jeg skriver at Stavanger kommune har fjernet rekrutteringstillegget for nyansatte slik at kommunen nå tilbyr disse den laveste lønnen det er adgang til å tilby en sykepleier. Ifølge dem har de ikke fjernet dette tillegget – men lagt det på den enkeltes årslønn.

Det de ikke skriver, er at dette gjelder kun for sykepleiere som allerede er ansatt. Og om de leser mitt innlegg på ny vil de se at det var akkurat det jeg skrev: At nytilsatte ikke får dette tillegget - de får kun tilbud om garantilønn. Bakgrunnen for den påstanden har jeg hentet fra kommunens egne dokumenter fra juni i år vedrørende sykepleierlønninger etter årets tariffoppgjør. Der slås det fast – til og med i kursiv skrift – «Ingen nye vil få dette tillegget ved ansettelse etter 1.7.2019», med en henvisning til tabell over minste garantilønn for alle ansiennitetstrinn under 16 år.

Jeg kjenner ikke til at kommunen har gått bort fra denne formuleringen, men intet er bedre enn om de har gjort akkurat det.

Stavanger kommune skal ha ros for å ha flere lønnspolitiske tiltak rettet mot grupper der rekrutteringsutfordringene er særskilt store, herunder sykepleiere i turnus, nattsykepleiere og helsesykepleiere. At jeg ikke omtalte disse tilleggene i mitt innlegg, var nettopp fordi de ikke gjelder alle sykepleiere.  Unntaket er sykepleiere med 16 års ansiennitet, at de er innrømmet et påslag på 9 200 kroner i året over garantilønn burde vært presisert i mitt innlegg, og det tar jeg selvkritikk på.

NSF gleder seg selvfølgelig også over lønnsløftet som ble sykepleiere med 10 og 16 års ansiennitet til del. Vi tror det var et helt avgjørende grep for å hindre at sykepleiere forlater kommunen til fordel for sykehusene.  Resultatet var ikke en seier for NSF – det var en seier for kommunehelsetjenesten og kommunens innbyggere. 

Samtidig må vi – og Stavanger kommune – ta inn over oss at hovedutfordringen fortsatt er å få besatt ledige sykepleierstillinger.  Rekruttering handler mye om å få de nyutdannede (med lav ansiennitet) til å velge kommune foran sykehus eller andre yrker – og det er i den sammenhengen jeg mener vi i større grad kan bruke lønn som virkemiddel.  Det er derfor jeg mener det var uklokt å fjerne rekrutteringstillegget for nytilsatte, det burde heller vært økt.  Og det var i den sammenhengen jeg oppfordret til å se om det kunne vært mer fornuftig å bruke noen av de 25 vikarmillionene til andre og mer målrettede tiltak. 

Med det bakteppet er det bekymringsfullt at Westad og Fossmark synes mer opptatt av tallretorikk og at fylkeslederen i NSF Rogaland angivelig snakker ned sentral garantilønn. Jeg hadde håpet på en litt mer konstruktiv tilnærming på hvordan vi best kan bruke 25 millioner skattekroner.

Samtidig, når overskriften på innlegger deres var «Ja, lønn er viktig» - så er det kanskje utsikter til gode diskusjoner likevel?