NSF til regjeringspartiene: Hold løftet fra 2017

Av NSF, 13.08.2019

I 2017 ga alle partier løfte om at arbeidsgiver ikke ensidig skal kunne bestemme turnus. Likevel står det i regjeringsplattformen at regjeringen vil "Vurdere anbefalingene fra NOU 2016:1 Arbeidstidsutvalget – Regulering av arbeidstid - vern og fleksibilitet i samarbeid med partene i arbeidslivet."

Dette er svært overraskende, og Norsk Sykepleierforbund oppfordrer derfor regjeringspartiene om å holde løftene de ga oss i 2017. Dette er løftene:

Høyre

Høyre har svart og står ved sine løfter.

 

Fremskrittspartiet

Partene som omfattes av en avtale skal ha forhandlingsrett, og en arbeidsgiver skal ikke ensidig kunne pålegge en turnus.

Venstre

Prinsippet om at unntak fra arbeidsmiljøloven skal forankres gjennom avtaler mellom partene i arbeidslivet, er fornuftig og har i hovedsak fungert godt for norsk arbeidsliv. Det krever et godt samarbeid mellom partene slik at vi fortsatt har et av verdens mest velfungerende velferdstilbud på landets sykehus, omsorgshjem og andre velferdsinstitusjoner, der sykepleierne utgjør grunnstammen i en arbeidskrevende hverdag med ukurante arbeidstider.

Vi legger til grunn at endringer på dette området på samme måte skal forankres gjennom enighet mellom partene, og at partene forsøkes å enes om varige løsninger. Det nære samarbeidet mellom myndighetene og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene skaper høy tillit i arbeidslivet og gir et solid grunnlag for å kunne møte de krav til fornyelse som følger med endringer i samfunnsutviklingen. Det er derfor et viktig prinsipp at det er partene selv som skal finne fram til løsninger, og av respekt for dette vil Venstre avvente konklusjonene fra det pågående arbeidet med partssammensatte grupper før vi tar stilling til bestemte forslag.

Kristelig Folkeparti

KrF er helt på NSF sin linje! Å fjerne avtaleretten ødelegger medbestemmelse for de ansatte, noe som er grunnleggende i norsk arbeidsliv. Sykepleiere på "golvet" går krevende turnuser og tar vare på og er den del av behandlingen for de sykeste. Påkjenningen er stor, da skulle medbestemmelse bare mangle. Det handler om å bevare dem i den viktige jobben de gjør.


Hva er avtaleretten og hvorfor trengs den?

• Avtalerett på turnusplaner sikrer medbestemmelse og reduserer helsebelastningene ved turnusarbeid.

• Ansatte i helse- og omsorgssektoren arbeider hele døgnet og året gjennom, og ofte på tider der de fleste andre har fri. De lever med skiftende arbeidstider og korte friperioder mellom vakter for å ivareta samfunnets behov for helsehjelp. Deres turnusplaner er basert på unntak fra arbeidsmiljølovens hovedregler, og disse unntakene må etter dagens lov avtales mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Dette er for å beskytte den enkelte ansatte mot utilbørlig press.

• Arbeidstidsutvalget har foreslått å endre arbeidsmiljøloven, slik at arbeidsgiver ensidig kan fastsette turnusplaner uten å inngå avtale med tillitsvalgte. Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får dermed liten innflytelse på turnusplanene, som kan bli enda mer belastende enn i dag. NSF er bekymret for ansattes arbeids- og helsesituasjon, og frykter at dette kan påvirke pasientsikkerheten. En slik svekkelse av arbeidsmiljøloven vil ikke løse utfordringene i helse- og omsorgssektoren med høy deltidsandel, høyt sykefravær, tidligpensjonering, og den vil ikke virke rekrutterende til en sektor med mangel på arbeidskraft.