Politisk debatt Litteraturhuset 21. august 2019

Av Mette Mikkelsen, 20.08.2019

Som innbygger og fagperson skal du ta et valg til høsten – kom og hør partiene prioritere i helsepolitikken. Det angår deg og din arbeidshverdag.

Vi vet at det i mange kommuner er slik at ordførere og kommunepolitikere rett og slett ikke har oversikt over hvor stort deltidsproblemet er i deres kommune, og at forhold knyttet heltid og deltid har blitt overlatt til administrasjonene i kommunene. Kommunepolitikerne må ta ansvaret de har. NSF med sine 116 000 medlemmer lover å merke oss hvilke politikere som tar denne utfordringen på alvor i årets valgkamp. Denne kampen tar vi for at pasientene Denne kampen tar vi for at pasiente

Heltidsbarometeret

Norsk Sykepleierforbund har kartlagt utlyste sykepleierstillinger over flere år: 51 % av alle stillinger som ble utlyst i 2018 var hele stillinger. Hittil i år er 56% av utlyste stillinger heltid. Det er altså en bedring, men det er store geografiske forskjeller. NSF har overvåket alle stillingsutlysninger i tre år. Her kan du se resultatet for alle kommuner og sykehus  https://www.nsf.no/heltidsbarometer/artikkelliste/1747122

Tvungen deltid:                                                                                                                          KS og arbeidstakerorganisasjonene inngikk for 6 år siden heltidserklæringen og den er prolongert 2 ganger – det har vært mye snakk og lite handling.                                                                                                                                                                       Hva vil ditt parti gjøre for å sikre mer heltid og bedre kvalitet i helsetjenesten?

Sykepleiermangel:                                                                                                                                      Norge mangler ifølge NAV 5600 sykepleiere. SSBs framskrivinger viser at vi kan mangle 28 000 om 15 år.  For å sikre seg sykepleiere må norske kommuner og sykehus gjøre seg attraktive som arbeidsgivere ved å tilby hele stillinger, gode lønns- og arbeidstidsordninger og et godt fagmiljø. Men i stedet velger arbeidsgiver ofte «minste motstands vei», nemlig innleie fra bemanningsbyråer.  I 2018 brukte norske kommuner 1, 15 milliarder kroner til dette. Her kan du se hvor mye den enkelte kommune brukte  https://www.nsf.no/vis-artikkel/4538439/17036/Vikartjenester-for-115-   Dette er dyre og dårlige løsninger.  Det blir manglende kontinuitet i arbeidsstokken, med varierende språkferdigheter som ikke er til det beste for pasientene. Dette bidrar også til et dårligere arbeidsmiljø.

Hva vil ditt parti gjøre for å sikre nok sykepleierkompetanse til beboerne i din kommune?

Planlagt og faktisk bemanning                                                                                            Norsk Sykepleierforbund har i ukene 10+11 registrert planlagt og faktisk bemanning i kommunal sektor de siste 3 årene. I Hordaland har svarprosenten variert mellom svar fra 27 av 33 kommuner og 11 av 33 kommuner. Det var nedslående tilbakemeldinger i en del kommuner der sykepleier kompetanse nesten uten unntak ble erstattet av helsefagarbeider eller ufaglært. Svarprosentene og tilstanden i de enkelte kommuner ble sendt ut til kommunens rådmann og ordførere. Kun en rådmann ga tilbakemelding i forhold til at han ville ta dette opp med lederne innen helse i forhold til om de leverte god nok kvalitet på tjenestene til innbyggerne.

Hva vil du gjøre for å sikre tilstrekkelig sykepleierkompetanse og kvalitet i helsetjenestene  til innbyggerne  i din kommune?

Rekruttere og beholde                                                                                                        Jobb-belastningen er stor!

Arbeidet som sykepleier er fysisk og psykisk krevende. Mange oppgir jobb-belastning som årsak til at de jobber deltid. Kommunene må sørge for arbeidstidsordninger og en arbeidsbelastning som gjør at flere klarer å stå i full jobb fram til pensjonsalder. Gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere er i dag 57 år. 

Hva vil du og ditt parti gjøre for å rekruttere og beholde sykepleiere i din kommune?