Helseminister Bent Høies statssekretær Anne Grete Erlandsen inviterer til hastemøte om bemanningen på landets Kvinneklinikker

Av nsf, 26.08.2019

Departementet viser til henvendelser til Helse- og omsorgsdepartementet den 17.6.19 og 26.6.19 om bemanning på kvinneklinikkene. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen vil gjerne møte Jordmorforbundet og Dnj for et møte om bemanning på kvinneklinikkene.

Jordmorforbundet har over lengre tid varslet myndigheter om at bemanningen er for lav i forhold til arbeidsoppgavene på landets kvinneklinikker. Vi har en rekke alvorlige eksempler å vise til:

Fødsler avbrytes på grunn av lav bemanning. I varselet til fylkeslegen og Arbeidstilsynet fra ansatte på Kvinneklinikken på Haukeland, som NRK tidligere har omtalt, kommer det frem at igangsatte fødsler må avbrytes grunnet lav bemanning. I juli 2019 gjennomførte Arbeidstilsynet et tilsyn med fødeklinikken ved Haukeland, som resulterte i at foretaket fikk varsel om flere pålegg:

Utdrag fra tilsynsrapporten:

* KK hadde det høyeste antall fødsler per årsverk sammenlignet med to andre fødeklinikker i 2018.

* Det er 9,9 årsverk udekket på grunn av foreldrepermisjon og sykefravær - i tillegg til ett ledig årsverk, som ikke er besatt.

* Helse Bergen har ikke forsvarlighetsvurdert arbeidstidsordningen til de ansatte, hverken organisatorisk eller psykolsosialt. Det varsles pålegg om dette.

* Verneombudet får ikke nødvendig tid til å utøve vernearbeidet på en forsvarlig måte. Også varslet pålegg.

Arbeidstilsynet har fremdeles ikke konkludert i sitt arbeid. Blant annet må bedriften vurdere både arbeidstid og det psykososiale miljøet som vil svare på hvordan de ansatte har det på jobb.

Flere krevende fødsler - økt arbeidspress. På forsommeren vurderte fylkeslegen forholdene ved Kvinneklinikken, etter å ha mottatt samme varsel som Arbeidstilsynet. Fylkeslegen konkluderte med at driften er forsvarlig. Arbeidstilsynet har ikke konkludert ennå, men har varslet flere pålegg etter sin gjennomgang. I deres tilsynsrapport kommer det frem at både de ansatte og ledelsen ved klinikken er bekymret for bemanningen.

«Arbeidstilsynet stiller spørsmål om en årsturnus med over 1500 ledige/udekte vakter er arbeidsmiljømessig forsvarlig. Spesielt med bakgrunn i hvilke arbeidsoppgaver som skal løses, risiko for feil som ikke kan rettes opp i,» står det i rapporten fra Arbeidstilsynet.

De ansatte vil ha 16 nye jordmorårsverk for å minske arbeidspresset. Ledelsen har argumentert imot: Fra toppåret 2015 med 5259 fødsler, har antallet sunket til 4693 fødsler i 2018. De økonomiske bevilgningen er basert på antall fødsler, sier de. De tillitsvalgte jordmødrene påpeker at arbeidsmengden ikke er redusert, til tross for lavere fødselstall. Det er flere krevende og kompliserte fødsler, mer syke mødre og syke barn. I hele 2018 var det 1500 registrerte avvik på Kvinneklinikken. Avvikene gikk i hovedsak på lav bemanning og hadde en del likhetstrekk. Flere fødende måtte dele jordmor. Igangsatte fødsler ble utsatt, selv om det var fare for sykdom hos mor eller barn. Det ble ikke gitt smertestillende tidsnok, og de ansatte hadde dårlig tid til barselomsorg, oppfølging og amming. I mange av avvikene beskriver jordmødre at det forekommer brudd på kravet om at kvinner skal ha en jordmor hos seg gjennom hele fødselen.

Sommeren 2019 har vært utfordrende. Leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup, sier til fagbladet Sykepleien at de har fått mange henvendelser fra jordmødre i løpet av sommeren 2019. Tilbakemeldingene handler om et økende antall avvik, økt arbeidspress og at bemanningssituasjonene i løpet av sommerferien har vært utfordrende.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har nylig opprettet tilsynssak. NSF Oslo har sammen med tillitsvalgte sendte inn en bekymringsmelding om bemanningen ved barselavdelingen på Rikshospitalet og ved fødeavdelingene A og B på Ullevål. Fylkesleder i NSF Oslo, Line Orlund, har vært involvert i saken siden de tillitsvalgte tok kontakt med henne rundt juletider. De ansatte er så presset på bemanningssiden at de er livredde for at det skal gå galt, sier fylkeslederen. Hun er derfor glad for at Fylkesmannen har opprettet tilsynssak. Vi må sikre at gravide i Oslo har et forsvarlig fødetilbud. Slik er det ikke nå, sier Line Orlund. Anja Larsen Halleraker er både jordmor og NSF-tillitsvalgt på føde-/barselavdelingen på Rikshospitalet. – Når ansatte blir sykemeldt på grunn av jobben, må jeg som tillitsvalgt reagere. De interne grepene som har blitt gjort så langt, er ikke tilstrekkelige til at situasjonen blir vesentlig bedre. Ifølge Halleraker meldes det hver uke avvik som burde fått ledelsen til å handle. – Nå har disse avdelingene meldt ifra lenge nok. Noe må gjøres før det fører til alvorlige hendelser med mødre eller barna, er Hallerakers klare melding.

Følgetjenesten er lovfestet og Helseforetakenes ansvar. Følgetjenesten, som skal sikre fødende med mer enn 90 minutters reisevei følge av jordmor til nærmeste sykehus. Tjenesten er lovfestet og er helseforetakenes ansvar. Følgetjeneste av jordmor har vært tema i Stortinget flere ganger i år. Fra 9. mai til 1. august 2019 var det syv interpellasjoner og skriftlige spørsmål som omhandlet følgetjenesten. Flere av dem etterlyser den nasjonale kartleggingen som helseminister Bent Høie (H) har lovet. Ifølge helseministeren skal denne være ferdig i 2020. VG har gjennomført en slik kartlegging og kan avsløre at 77 norske kommuner - nesten 20 prosent - av landets 422 kommuner mangler en fungerende følgetjeneste. Kjersti Toppe (Sp) har i denne forbindelse stilt skriftlig spørsmål til helseministeren: Aksepterer statsråden at det i mange tilfeller er opp til helseforetakene å avgjøre hvorvidt fødende med over 90 minutters reisevei får tilbud om følgetjeneste, eller vil han umiddelbart sikre at disse kvinnene faktisk får dette tilbudet?

For store regionale forskjeller. Jordmorforbundet NSF sier til VG at landets helsemyndigheter bryter kvinners grunnleggende menneskerettigheter når de ikke ivaretar den forpliktelsen de har til å sikre kvinners og spedbarns liv og helse med en tilfredsstillende fødselsomsorg uavhengig av hvor de bor. – Situasjonen med manglende følgetjeneste kombinert med at flere har fått lengre reisevei er nå alvorlig. Kvinner i Norge har ikke lenger et likeverdig fødetilbud, slik de har krav på, sier Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF.