Seminar om helseberedskap i Stortinget

Av Helene Normann Furnes, 30.08.2019

19.6 inviterte Senterpartiet ulike yrkesgrupper til seminar om helseberedskap i kommunene. Hensikten var å få innspill i forkant av kommunevalget om hva som bør gjøres for å sikre trygghet og helseberedskap i kommunene. Innenfor dette temaet var fokus både kommunale tjenester og samhandlingen mellom kommuner og helseforetak.

Nestleder i Jordmorforbundet, Kristin Holanger, holdt innlegg med følgende hovedpunkter:

Jordmorforbundet vil foreslå en NOU om hele svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Vi trenger en helhetlig og langsiktig plan for hvordan denne tjenesten bør utvikles.

Det er godt dokumentert gjennom tilsyn, forskning og brukererfaringer at utviklingen i fødsels- og barselomsorgen nå går i feil retning. Funnene og lovbruddene viser tydelig at fødetilbudet totalt sett har blitt dårligere en rekke steder – og at fødselsomsorgen bærer preg av å ha blitt redusert til en minimumstjeneste.

Det er lagt ned 115 fødeavdelinger, og vi har kun 45 igjen. Nasjonal helse- og sykehusplan slår fast at fordelingen av mindre fødeavdelinger og fødestuer må sikre nærhet til fødetilbud, også utenom de store kvinneklinikkene. I den siste regjeringserklæringen fra Granvolden ligger det til grunn at regjeringen vil jobbe for et helhetlig og trygt fødetilbud i små og store sykehus (2019).

Sykehusene har for få jordmorstillinger ,behov og oppgaver tatt i betraktning.

I distriktene har omlegging i refusjonssystemet/takstene fra Helfo i 2018 ført til at kommunene og distriktene i realiteten får en svekket jordmorberedskap,fordi ingen nå er interessert i å betale for tjenesten. Følgetjeneste må på plass i landets kommuner.

Barselkvinnene har svart i den nasjonale undersøkelsen at de ikke er fornøyd med barseloppfølgingen flere steder i landet. De faglige retningslinjene sier at hjemreise skal planlegges innen 1 døgn. Her er både helseministeren og helsedirektoratet krystallklar: hjemreisen skal kun planlegges innen et døgn. Da avklares både mors ønsker og om kommunen kan tilby barselomsorg hjemme. Samtidig gjøres en vurdering av når det er forsvarlig å sende den fødende med hennes nyfødte barn hjem.

Vi opplevde å bli lyttet til, og setter stor pris på invitasjon til slike arrangementer. I tillefgg til å få tale vår egen sak er det nyttig for oss å høre hvordan andre yrkesgrupper organiseres også.

Vi takker Senterpartiet for en nyttig dag!