Politisk debatt med helsepolitikk på menyen

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 28.08.2019

Hvilke virkemidler vil ditt parti anbefale for å rekruttere og beholde sykepleiere? Hva vil ditt parti gjøre for at flere sykepleiere skal jobbe heltid? Og hva mener ditt parti om bemanningsnorm i kommunehelsetjenesten? Disse spørsmålene måtte partiene svare på da NSF inviterte til helsepolitisk lunsj med debatt 26. august. 

NSF Østfold inviterte samtlige partier som er representert på Stortinget, til møte og debatt om helsepolitikk. Her møtte Arbeiderpartiet ved Sindre Martinsen-Evje (ordfører i Sarpsborg), Hanne Tollerud (ordfører i Moss) og Trond Enger, varaordførerkandidat for den nye kommunen Indre Østfold. Høyre var representert ved Simen Nord, Fremskrittspartiet ved Håvard Jensen, Senterpartiet ved Annette Lindahl Raakil, Sosialistisk venstreparti ved Kathy Lie, Miljøpartiet de grønne ved Kristoffer Robin Haug, Rødt ved Marthe Jonassen og Jan Petter Bastøe og Kristelig Folkeparti ved Ida Rødahl Lie. Venstre var også invitert, men stilte ikke til debatt.
Fylkesleder Karen Brasetvik innledet med å informere om situasjonen i Østfolds kommunehelsetjeneste. I vedlagte lenke finner du hennes presentasjon.

Hvilke svar fikk vi?
Rødt var opptatt av at heltid måtte være hovedregelen ved ansettelser og at ansatte må ha turnuser man kan leve med og kombinere familieliv med. Videre forslår Rødt høyere lønn, videreutdanning med lønn og nedbetaling av studielån for å rekruttere og beholde sykepleiere. Rødt vil også innføre 6-timers arbeidsdag/30 timers uke. Og partiet sier ja til bemanningsnorm.

MDG var opptatt av å lytte til dem som jobber i helsetjenesten og ønsket mindre rapportering. Partiet var også opptatt av heltid, samtidig som retten til deltid måtte ivaretas. MDG ønsket også mer bruk av traineestillinger og å styrke sykepleiernes muligheter til videreutdanning. Når det gjaldt
bemanningsnorm, har ikke MDG tatt stilling til det, men er positiv til verktøy og innspill fra NSF.

SVs representant har erfaring både som sykepleier og telemontør. Som telemontør var det aldri spørsmål om stillingsstørrelse. Her var det heltid som gjaldt. Da hun ble sykepleier, møtte hun en annen holdning; da var det deltid som gjaldt. For å rekruttere og beholde sykepleiere er SV opptatt av at sykepleiere skal tilbys konkurransedyktig lønn og hele og faste stillinger. Videre må arbeidsgiver tilby kompetanseutvikling basert på kompetanseplaner – den må både brukes og betales for. De som jobber turnus, må ha arbeidstidsordninger som gjør det mulig å delta på fritidsaktiviteter. Og SV sier ja til bemanningsnorm. Da må bemanningen være god nok og man må ha riktig kompetanse. En bemanningsnorm krever at kommunene også får midler til å innfri
dette.

SP er også opptatt av heltid og god lønn for å rekruttere og beholde sykepleiere. – Det er måte på hvor mye «myke verdier» vi skal lokke sykepleiere med – det handler om god lønn og god ledelse, understreket SPs representant. Og god ledelse handler blant annet om at sykepleiere skal gjøre det de er utdannet til. Da får man bruke andre til de øvrige oppgavene. SP understreket også viktigheten av trepartssamarbeidet. Når det gjaldt bemanningsnorm, har ikke SP vedtatt at partiet støtter det. Hvis det innføres, er det viktig at bemanningsnormen ikke blir en minstenorm. Det må gjøres klokt og i samarbeid med fagfolk.

FrP lovet at politikerne skal vedta at ansatte skal tilbys hele stillinger i den nye kommunen Indre Østfold. Men å vedta en ting, betyr ikke nødvendigvis at det skjer... Her må de tillitsvalgte passe på, rådet FrPs representant. FrP lokalt har åpnet opp forå diskutere andre turnusordninger og foreslått Nordsjøturnus, men det ville ikke NSF være med på. Når det gjelder bemanningsnorm, er FrP vag på det. Men FrP vil gjerne ha statlig finansiert eldreomsorg i kommunene.

KrF ga tydelig uttrykk for sin bekymring over sykepleiermangelen. Derfor trenger landet politikere både nasjonalt og lokalt som er villig til å prioritere helsefeltet. For å rekruttere og beholde sykepleiere er bemanning viktigst. Det må være nok sykepleiere på jobb, slik at man har et godt fagmiljø. Derfor sier KrF ja til bemanningsnorm i kommunehelsetjenesten. Og KrF sier ja
til mer heltid. Det handler om kvalitet i helsetjenesten.

Høyre viste til at regjeringen har gjort mye for å tilby sykepleiere etter- og videreutdanning og man har økt utdanningskapasiteten på videreutdanninger. For å løse sykepleiermangelen må det opprettes flere studieplasser. Det må også utdannes flere helsefagarbeidere. Heltid er en del av et godt arbeidsmiljø. Lokale forhold må avgjøre hvilken bemanning som trengs. Høyre er derfor imot en bemanningsnorm. Samtidig er Høyres politikere lydhøre og de har tidligere latt seg overtale av KrF til å være med på bemanningsnorm for lærere, understreket Høyres representant.

 APs ordførere viste til at lønn og videreutdanning er viktig for å rekruttere og beholde sykepleiere. Det må også satses på god ledelse og trepartssamarbeid. Det er også viktig med god politisk ledelse i jobben for heltidskultur. Samtidig er det behov for flere utdanningsplasser. Både i Moss og Sarpsborg er det utarbeidet handlingsplan mot uønsket deltid og mer heltid, og i Sarpsborg skal det prøves ut årsturnus for å skape større forutsigbarhet og mer heltid blant turnusarbeidere. AP ønsker ikke bemanningsnorm og viser til at det må være lokale behov som avgjør hvordan man løser det.

 Etter at alle partiene hadde presentert sine innlegg og svar, ble det debatt mellom politikerne og de hovedtillitsvalgte. Kort oppsummert ser det ut til at samtlige partier en enige om at heltid er viktig i
kommunehelsetjenesten, likeså konkurransedyktig lønn og muligheter til fagutvikling for å rekruttere og beholde sykepleiere. Størst uenighet var knyttet til bemanningsnorm.

Bruk stemmeretten!
I disse valgkamptider møter vi politikere som er svært interessert i å snakke med potensielle velgere. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å benytte anledningen og utfordre politikerne på deres helsepolitikk. Og bruk stemmeretten – din stemme kan gjøre en forskjell!